University of Oulu

S2-opetuksen pedagogiikka peruskoulussa

Saved in:
Author: Sakko, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106238720
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Sakko, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutustua suomi toisena kielenä -pedagogiikkaan peruskoulussa. S2-opetusta järjestetään Suomessa sellaisille oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tutkimuskysymykseni ovat Millaista S2-pedagogiikka on peruskoulussa? ja Mitä S2-opetuksessa pitää ottaa huomioon? Käsittelen eri näkökulmia S2-pedagogiikkaan, millaisia ongelmia S2-opetukseen liittyy, sekä vinkkejä S2-opetukseen.

Suomi toisena kielenä -opetus on maahanmuuttajataustaisille oppilaille todella tärkeä oppiaine: S2-opetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuudet selvitä suomenkielisissä yhteisöissä ja päästä haluamalleen alalle jatkokoulutukseen. S2-opetuksen pedagogiikan tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystytään selvittämään parhaat mahdolliset keinot taata edellä mainitut tavoitteet S2-oppilaille.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat käsitteiden, kuten äidinkieli, kielenopetus, S2-opetus ja pedagogiikka, määrittely, sekä erilaisten pedagogisten lähtökohtien tarkastelu. Lisäksi käsittelen S2-opetuksesta ja -oppimisesta tehtyä tutkimusta, ja pohdin tutkimuksen tarpeellisuutta kyseisessä aiheessa. Olen käyttänyt lähteinä monipuolista kirjallisuutta S2- opetuksesta ja sen pedagogiikasta, artikkeleita, sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemää tutkimusta.

S2-pedagogiikkaan on erilaisia näkökulmia, merkittävimpinä funktionaalinen ja formalistinen näkökulma. Näiden lisäksi on muitakin lähtökohtia, kuten humanistiset näkökulmat ja kielikylpyopetus. S2-opetuksessa tulee huomioida muun muassa oppilaiden lähtökohdat, kielitaito, kulttuuriset seikat, ryhmäjaot, opetusmateriaalit, sekä se, että kieli toimii sekä opetuksen välineenä että päämääränä. Suurin vaikutus oppimistuloksiin oli sillä, kuinka kauan lapsi oli opiskellut Suomessa: mitä pidempään koulua on käyty Suomessa, sitä parempi suomen kielen taito oppilaalla oli. Pedagogisista ratkaisuista merkittävimmät olivat opetuksen hyvä suunnittelu ja tuki, toimiva ryhmäjako, hyvät opetusmateriaalit, sekä riittävät resurssit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Sakko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.