University of Oulu

Lasten luonteenvahvuuksien tukeminen ja hyödyntäminen positiivisen pedagogiikan keinoin varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Marjala, Anttu1; Paasovaara, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106238727
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Marjala; J. Paasovaara, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielmamme tarkoituksena on tuoda esille, miten lasten yksilöllisten luonteenvahvuuksien tukeminen ja niiden hyödyntäminen positiivisen pedagogiikan avulla on lapsen suotuisan ja myönteisen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeää varhaiskasvatuksen arjessa. Haluamme havainnollistaa, kuinka tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumisen kannalta pedagogiikan suunnittelussa ja toteutuksessa on syytä keskittyä tarkastelemaan lapsessa olevia positiivisia ominaisuuksia, negatiivisten luonteenpiirteiden sijaan. Jokaisella varhaiskasvatusikäisellä on omia luonteenvahvuuksia, jotka tulee huomioida ja hyödyntää käytännön varhaiskasvatustyössä. Keskitymme positiiviseen psykologiaan pohjautuvaan positiiviseen pedagogiikkaan ja lasten luonteenvahvuuksiin ja niiden konkreettiseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen pedagogisessa arjessa. Tavoitteena on kuvata, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan ja käsitellä niiden toteutumista käytännön varhaiskasvatustyössä.

Tuomme tutkielmassamme esille positiivisen pedagogiikan keskeiset lähtökohdat ja kerromme millä tavalla Martin Seligmanin kehittämä PERMA-teoria on vaikuttamassa lasten hyvinvoinnin toteutumiseen varhaiskasvatuksen eri konteksteissa. Tulemme painottumaan teoreettisessa viitekehyksessämme myös Seligmanin ja Petersonin esille tuomiin ihmisen 24 luonteenvahvuuteen ja niiden taustalla oleviin kuuteen perushyveeseen. Nostamme tässä tutkielmassa keskeiseksi teemaksi myös vahvuusperustaisen kasvatuksen ja pedagogiikan varhaiskasvatusikäisillä lapsilla ja kuvaamme sitä, miten se käytännössä näkyy päiväkotien pedagogisessa arjessa. Tutkielmamme on toteutettu käyttämällä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja tarkemmin narratiivisuuteen painottuen. Ajatus on muodostaa selkeä ja ytimekäs kokonaisuus lasten luonteenvahvuuksista ja niiden taustateoriana olevista positiivisesta psykologiasta ja siihen pohjautuvasta positiivisesta pedagogiikasta käyttämällä tässä aiempaa relevanttia tutkimustietoa rakentamamme tietoperustan pohjana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anttu Marjala; Johanna Paasovaara, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.