University of Oulu

Inkluusio varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksissa : näkökulmana asiantuntijuus

Saved in:
Author: Kallio, Wilma1; Lehtinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106238731
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Kallio; J. Lehtinen, 2021
Publish Date: 2021-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Sirkko, Riikka
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia inkluusiosta ja heidän kokemuksiaan inkluusion vaikutuksesta heidän asiantuntijuuteensa. Inkluusio on tutkimusaiheena ajankohtainen ja siihen liittyviä hankkeita on käynnissä myös opetus- ja kulttuuriministeriössä. Inkluusiotutkimus on lisääntynyt varhaiskasvatuksen osalta viimeisen vuosikymmen aikana. Inkluusion tarkasteleminen varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden kautta on aikaisempien tutkimusten valossa uudenlainen näkökulma, joka korostaa tutkimuksellemme tärkeää varhaiskasvatuksen opettajan kokemusta. Tutkimuksellamme haluamme antaa opettajille mahdollisuuden kertoa omista kokemuksista ja nostaa esiin nykyisen tilanteen varhaiskasvatuksen kentältä, jossa inkluusiota määritellään yhä vaihtelevasti. Tutkimuksemme teoreettinen näkökulma tarkastelee inkluusiota ja asiantuntijuutta aikaisemmista tutkimuksista esiin nousseiden keskeisten käsitteiden avulla.

Tutkimuskysymyksenä selvitämme, mitä varhaiskasvatuksen opettajat kertovat inkluusiosta ja sen vaikutuksista asiantuntijuuteen. Tutkielmamme on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusmetodologiana toimii narratiivinen tutkimusote. Analysoimme aineiston temaattisen analyysin avulla. Tutkimuksemme aineisto koostuu kymmenen varhaiskasvatuksen opettajan avoimesta kirjoitelmasta. Kirjoitelmat pyydettiin kahdesta suomalaisesta kaupungista ja lisäksi täydensimme aineistoa pyytämällä kirjoitelmia näiden alkuperäisten tutkimuskaupunkien ulkopuolelta.

Tuloksemme muodostuvat kolmesta pääteemasta: inkluusion toteutuminen, resurssit varhaiskasvatusyksikössä ja inkluusion tuomien muutosten vaikutus asiantuntijuuteen. Pääteemat sisältävät myös useampia alateemoja. Inkluusion toteutumisen alateemat ovat inkluusion määrittely, myönteiset kokemukset ja kielteiset kokemukset. Resurssit varhaiskasvatusyksikössä alateemoja ovat henkilöstöresurssit ja lapsiryhmiin vaikuttavat resurssit. Inkluusion tuomien muutosten vaikutus asiantuntijuuteen alateemat ovat käytännön pedagogiikka, tuen toteuttaminen, lisäkoulutuksen tarve ja yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Wilma Kallio; Jenni Lehtinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.