University of Oulu

Esi- ja alkuopetuksen seksuaalikasvatuksen oppaat opetussuunnitelmien perusteiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Rapakko, Aija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106258746
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rapakko, 2021
Publish Date: 2021-06-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani käsittelee esi- ja alkuopetusikäisten lasten seksuaalikasvatukseen suunnattuja oppaita Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1–2 vuosiluokkien sekä Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta. Tutkielmassani kysyn, ”Miten suomalaiset esi- ja alkuopetukseen soveltuvat seksuaalikasvatusoppaat toteuttavat esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien seksuaalikasvatuksen sisältöjä?”. Työni keskeiset käsitteet ovat ikätasoisuus, jolla työssäni kuvataan lapsen ikä- ja kehitystason mukaista seksuaalikasvatusta, kehotunnekasvatus, joka on vaihtoehtoinen termi puhuttaessa pienten lasten seksuaalikasvatuksesta sekä tunne- ja turvataitokasvatus, jonka avulla tuetaan lapsen kehitystä sekä hyvinvointia.

Pienten lasten seksuaalikasvatuksen tutkimus on tärkeää, sillä seksuaalikasvatuksen sisällöillä voidaan vaikuttaa lapsen turvalliseen kasvuun ja kehitykseen usein eri tavoin. Myös teknologian nopea leviäminen, monikulttuurisuus ja lasten turvaamisen tarve seksuaaliselta hyväksikäytöltä ovat luoneet uudenlaisia tarpeita seksuaalikasvatuksen kehittämiseen ja toteutukseen. Suomalaisissa kouluissa opetus perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Oppimateriaalit opettaja voi valita itse. Oman kokemukseni mukaan seksuaalikasvatus myös aloitetaan kouluissa liian myöhään. Täten päädyin tutkimaan esi- ja alkuopetuksen seksuaalikasvatuksen oppaita opetussuunnitelmien seksuaalikasvatuksen sisältöjen näkökulmasta, johon aineistopohjainen sisällönanalyysi menetelmänä antoi oppaiden systemaattista ja objektiivista analysointia varten sopivat lähtökohdat tutkimukselleni.

Tutkimukseni mukaan Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 1–2 vuosiluokkien sisällöt kaipaavat selkeyttämistä ja yhtenäistämistä seksuaalikasvatuksen sisältöihinsä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteissa sen sijaan seksuaalikasvatuksen sisällöt olivat edustettuina selkeämmin ja laajemmin. Opetussuunnitelmien sisältö on tärkeää, jotta myös kasvatusalan ammattilaisille suunnatut seksuaalikasvatusoppaat voivat materiaalillaan vastata paremmin opetussuunnitelmien sisältöön. Puutteelliset ja epäselkeät maininnat opetussuunnitelmissa eivät ole riittäviä, vaan seksuaalikasvatus tulisi saada selkeäksi osaksi opetussuunnitelmaa, jotta oikea-aikaisen ja laadukkaan seksuaalikasvatuksen tarjoaminen turvattaisiin suomalaisissa kouluissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aija Rapakko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.