University of Oulu

Joukkoliikenteen palvelutason merkitys alueelliseen tasa-arvoon : vertailussa Kainuu, Raahen seutu ja Jokilaaksot

Saved in:
Author: Jurmu, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.3 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106298750
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Jurmu, 2021
Publish Date: 2021-06-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Hyvönen, Anna-Sofia
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on teettänyt vuosien 2020 ja 2021 aikana toimivalta-alueensa kolmelle eri alueelle uudet joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmat. Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella näitä raportteja erityisesti alueellisen tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälainen merkitys joukkoliikenteellä on tutkimusalueilla ja kuinka palvelutaso- ja linjastosuunnitelmissa esitetyt linjastosuunnitelmat vastaavat palvelutasotavoitteisiin.

Tutkimuksen aineisto koostuu Kainuun, Raahen seudun ja Jokilaaksojen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmista sekä asiantuntijaryhmähaastatteluista kerätyistä materiaaleista. Asiantuntijaryhmähaastatteluita järjestettiin yhteensä kolme ja niihin osallistui yhteensä 11 haastateltavaa. Tutkielman tutkimustapana toimii tapaustutkimus ja menetelmänä vertailu.

Tutkimuksessa alueellista tasa-arvoa tarkasteltiin erityisesti joukkoliikenteen vuoromäärien ja vuorovälien kautta. Joukkoliikenteen vuoromääriä vertailemalla huomattiin, että alueiden välillä oli havaittavissa eroja. Parhaiten vertailuissa pärjäsi Kainuu. Selittäviä tekijöitä tälle voidaan hakea muun muassa alueiden yhdyskuntarakenteesta, potentiaalisten käyttäjien määristä sekä ihmisten erilaisista liikkumistarpeista alueilla. Palvelutaso- ja linjastosuunnitelmissa esitetyt linjastot vastasivat pääasiassa hyvin suunnitelmissa asetettuihin palvelutasotavoitteisiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Joukkoliikenteen merkitystä pidettiin alueilla isona. Joukkoliikenteen nähtiin mahdollistavan muun muassa koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen sekä joustavan asuinpaikan valinnan. Lisäksi joukkoliikenteen nähtiin lisäävän alueiden veto- ja pitovoimaa sekä toimivan alueiden kilpailuvalttina. Joukkoliikenne nähtiin tärkeänä myös matkailijoiden sujuvan liikkuvuuden sekä työmatkustamisen kannalta. Kuitenkin vaikka joukkoliikennettä pidettiin erittäin tärkeänä osana alueiden liikennettä, ei sillä liikkumista koettu helpoksi tai käteväksi.

Jatkon kannalta tärkeiksi huomioiksi työssä nousi se, että alueellinen tasa-arvo ei ole yksiselitteinen käsite. Alueelliseen tasa-arvoon ja tasa-arvoon ylipäätään liittyy valtava määrä erilaisia asioita. On siis tärkeää huomata, että tietystä kulmasta tasa-arvoa tarkasteltaessa toinen kulma voi jäädä huomaamatta. Toinen tärkeä huomio tutkimuksessa oli palvelutasoon vaikuttavat tekijät. Vuoromäärien lisäksi joukkoliikenteen järjestämisessä on hyvä kiinnittää huomiota myös muihin ominaisuuksiin kuten asiakasinformaatioon ja matkustusmukavuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Jurmu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.