University of Oulu

Terminologian merkitys, käytöksen taustalla vaikuttavat syyt sekä ennaltaehkäisevät toimet ja interventiot

Saved in:
Author: Välimäki, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106298753
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Välimäki, 2021
Publish Date: 2021-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on määritellä nuorten häiritsevän käyttäytymisen syitä, sekä pohtia millaisilla ennaltaehkäisevillä keinoilla ja interventiolla voisimme pyrkiä tukemaan nuoren käyttäytymistä. Opettajat kokevatkin usein, etteivät he osaa tukea häiritsevästi käyttäytyviä nuoria tarpeeksi tehokkaasti. Inkluusion vuoksi yhä useampi häiritsevästi käyttäytyvä nuori opiskelee yleisopetuksessa, jolloin myös luokanopettajien tulisi tuntea erilaiset matalan kynnyksen menetelmät, sekä tehokkaammat interventiot. Häiritsevä käyttäytyminen vaatii lisäksi koko koulun yhteisiä toimintamalleja sekä selkeitä käytösodotuksia. Kuitenkin näiden keinojen avulla voimme parantaa sekä oppilaiden, että opettajien hyvinvointia.

Tutkimuskysymyksieni kannalta oleellista on määritellä ei-toivottua käyttäytymistä kuvaava termi, joka valikoitui tässä tutkielmassa historian viitekehyksen, sekä terminologian analyysin pohjalta häiritseväksi käyttäytymiseksi. Käsitteen valinnan lisäksi kuvailen häiritsevää käyttäytymistä, sekä esittelen erilaiset tuen muodot, sekä opetusjärjestelyt.

Nuoren häiritsevä käyttäytyminen näkyy monella eri tavalla, joten häiritsevän käyttäytymisen tunnistamisessa oleellista onkin oppilaan tuntemus. Joskus häiritsevän käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä sekä oppilaan kohtaamisessa hyödyllistä saattaa olla tunnistaa häiritsevän käyttäytymisen taustalla olevia syitä. Nuoren häiritsevä käyttäytyminen saattaa liittyä lapsuuden kiintymyssuhteen muodostumisen ongelmiin, temperamenttiin, kotioloihin, mielenterveyteen sekä mahdollisiin diagnooseihin. Vaikka syyt voivat auttaa nuoren kohtaamisessa, usein syiden pohtiminen ei anna suoraa vastausta häiritsevän käyttäytymisen ennaltaehkäiseviin toimiin. Oppilaan käyttäytymisen tukeminen ja ennaltaehkäisy voidaan jakaa luokkaympäristön matalan kynnyksen keinoihin, sekä intensiivisimpiin interventioihin. Tutkimuksen luotettavuus perustuu laajaan lähteiden tulkintaan, sekä tutkimusten tarkkaan rajaamiseen. Tutkimusten tulosten tavoitteena on esitellä erilaisia tutkittuja interventioita, joiden avulla voidaan tutkitusti edistää häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan käyttäytymistä.

Abstract

This descriptive literature review is focusing on adolescents disruptive behaviour, it’s causes and ways to prevent it at school with different forms of intervention. Teachers often find their abilities of preventing disruptive behaviour limited and disruptively behaving students exhausting. Because of inclusion, this problem has become more apparent. Teachers should be more aware of different forms of interventions so they can support students who exhibit disruptive behaviour. The most important is to have a school enviroment with clear behavioural expectations and patterns which help students predict effects of their behaviour. With this we can improve both teachers and students well-being.

This descriptive literature first defines what term we should be using when speaking to adolescents with behavioural problems. This thesis chose disruptive behaviour due analysing terminology and history. In addition to the choice of teminology, I describe forms of disruptive behavior, as well as various forms of support, as well as intensive interventions.

The adolescents disruptive behavior is manifested in many different ways, so the student’s knowledge is essential in identifying the disruptive behaviour. Sometimes, in the prevention of disruptive behaviour, as well as in the encounter of a student, it may be helpful to identify the underlying causes of the disruptive behaviour. The young person’s disruptive behaviour may be related to childhood attachment problems, temperament, home conditions, mental health, and possible co-diagnoses. While causes can help with teacher-student relationships, often considering the causes does not provide a direct response to preventative actions for disruptive behaviour. Supporting and preventing student behaviour can be divided into low-threshold means in the classroom environment, as well as the most intensive interventions. The reliability of a study is based on an extensive reflection on theory and concepts, a comparison of different studies, and a discussion with a researcher familiar with the topic. The aim of the results of the study is to present the various interventions studied, which can be used to promote the behavior of a student who behaves in a disruptive way.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Välimäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.