University of Oulu

Helsingin kaupungin EasySport -starttiryhmään osallistuneiden ylipainoisten lasten painonkehitys : ryhmän vaikuttavuus

Saved in:
Author: Murtomäki, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107038791
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Murtomäki, 2021
Publish Date: 2021-07-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuivila, Heli-Maria
Reviewer: Kuivila, Heli-Maria
Juntunen, Jonna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungin EasySport -starttiryhmän liikunta- ja elintapaohjauksen vaikutusta sitoutuneesti osallistuneiden lasten painon kehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ylipainoisen alakouluikäisen 1.–6. -luokkalaisen painonkehityksestä, kun osana kouluterveydenhuollon elintapaohjausta on ollut kohdennettua liikunta- ja elintapaohjausta sisältävään EasySport -starttiryhmään osallistuminen.

Tutkimukseen valikoitui tyttöjä 45,8% (n=87) ja poikia 54,2% (n=103). Tutkimusaineisto karsiutui alkuperäisestä suunnitellusta määrästä ja lopullinen aineisto oli n=190. Aineistoa tutkitaan toistettujen mittausten varianssianalyysilla, koska viidessä eri aikapisteessä on mitattu tutkittavien lasten pituus ja paino (ISO-BMI). Kaikista tutkimukseen valikoituneista lapsista ja perheistä 48,4% (n=92) oli sitoutuneesti osallistuneita. Vastaavasti 51,6% (n= 98) lapsista ja perheistä oli keskeyttänyt tai osallistunut vain vähän. Sitoutuneesti osallistuneiden sekä keskeyttäneiden ja vähän osallistuneiden lasten ISO-BMI:n muutoksessa oli mittausajankohtien välillä eroa, mutta viimeisen mittauksen kohdalla ero ei ollut merkittävä. Keskeyttäneiden ja vähän osallistuneiden lasten ISO-BMI oli noussut enemmän seuranta ajankohtana kuin sitoutuneesti osallistuneiden lasten. Sitoutuneesti ryhmään osallistuneiden lasten ISO-BMI:n keskiarvo ei kuitenkaan poikkea merkitsevästi missään mittauskerrassa, joten tilastollisesti ero osoittautui riippumattomien otosten t-testillä ei merkitseväksi (p= 0,644). Sukupuolen vaikutusta ISO-BMI:n muutokseen testattiin kahden riippumattoman otoksen t-testillä ja sukupuolten välinen ISO-BMI:n keskiarvo poikkesi merkitsevästi kaikissa mittauskerroissa, joten ero osoittautui riippumattomien otosten t-testillä tilastollisesti merkitseväksi (p=0,023).

Valtaosa tutkimuksen osallistujista 83,7% (n= 159) puhui suomea äidinkielenään ja 16,3% (n=31) muita kieliä, joista suurin kieliryhmä oli somalin kieli. Ennen EasySport -starttiryhmän alkua suomea äidinkielenään puhuvien lasten ISO-BMI oli alhaisempi kuin muita kieliä äidinkielenään puhuvien. Tutkimusjakson aikana ero kuitenkin tasoittui. Painonkehityksen muutoksessa oli tilastollinen merkitsevyys (p=0,015).

Aineistosta 1.–3. -luokkalaisia oli 45,8% (n=87) ja 4.–6. -luokkalaisia 54,2% (n=103). Nuorempana aloitetulla elintapaohjauksella on selvästi merkitystä painon kehitykseen (p=0,001) painonkehityksen pysyessä tasaisempana kuin elintapaohjauksen alkaessa vasta 4.–6.-luokilla. Kokonaisuudessaan ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (p=0,341). ISO-BMI arvoista voidaan tulkita, että 1.–3. luokilla aloitetulla liikunta- ja elintapaohjauksella saavutetaan painonkehityksen tasaisuus, kun taas 4.–6 -luokalla ryhmään osallistuneiden paino oli seuranta-aikana noususuuntainen.

Tulosten perusteella voidaan kehittää EasySport -startti mallin toimintaa käytännössä sekä arvioida mallin toimivuutta myös muualla Suomessa. Lihavuuden pysyvyyttä ja kehittymistä voisi jatkotutkia vielä myöhemmin ja seurata tutkimusjoukkoa aikuisina ja heidänkin mahdollisia jälkeläisiä.

The development of the weight of overweight children participating in the EasySport start group of the City of Helsinki : group effectiveness

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of the sport and lifestyle guidance provided in the EasySport start group organised by the City of Helsinki on the development of children committed to the activities. The aim was to produce knowledge of the weight development of overweight children in grades 1–6 of basic education when the lifestyle counselling of school health care was supported by participation in the EasySport group that included tailored sport and lifestyle guidance.

The research population comprised 45.8% girls (n=87) and 54.2% boys (n=103). The data was less extensive than initially planned, and the final data amounted to n=190. The repeated measures analysis of variance was used to examine the data, as the children’s height and weight was measured at five time points (ISO-BMI). Of all the children and families selected to the study, 48.4% (n=92) were committed to participating. Meanwhile, 51.6% (n= 98) had withdrawn from the study or participated sporadically. While there was a difference in the ISO-BMI of the children committed to the activities and those who withdrew or participated a little, the difference at the final measurement point was not significant. The ISO-BMI of those who withdrew or participated sporadically had increased more during the follow-up compared to committed children. However, there was no significant difference in the average ISO-BMI of the committed group at any measurement point, and the independent samples t-test revealed the difference as statistically not significant (p= 0.644). The effect of gender on change in ISO-BMI was tested with the independent t-test for two samples. As the ISO-BMI averages between genders differed significantly at all measurement points, the difference was statistically significant (p=0.023) based on the t-test.

The majority of the research participants, 83.7% (n= 159), spoke Finnish as their mother tongue while 16.3% (n=31) spoke other languages, of which Somali was the largest language group. Before the EasySport activities were launched, the Finnish-speaking children had a lower ISO-BMI compared to the other language groups. However, this difference evened out during the period under examination. The change in the weight development was statistically significant (p=0.015).

Of the children included in the data, 45.8% (n=87) were in grades 1–3 and 54.2% (n=103) were in grades 4–6. The lifestyle guidance started for the younger group had clear significance to weight development (p=0.001), while being less effective in grades 4–6. Overall, this difference was not statistically significant (p=0.341). The ISO-BMI values lend themselves to an interpretation that sport and lifestyle guidance launched when children are in grades 1–3 can achieve stability in weight development, while there was an upward trend in the older group’s weight development.

The results can be used to develop the activities of the EasySport start model in practice and also assess the usefulness of the model in other parts of Finland. The stability and development of obesity could be explored in further research, including monitoring the research population in adulthood and even their possible offspring.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Murtomäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.