University of Oulu

Biotalous Pohjois-Pohjanmaan aluekehityksessä

Saved in:
Author: Eskelinen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107148802
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Eskelinen, 2021
Publish Date: 2021-07-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Biotalous esitetään usein seuraavana talouden vaiheena fossiilitalouden jälkeen. Suomen biotalousstrategia julkaistiin 2014 ja yhdistettynä perinteisesti tärkeään metsätalouteen biotaloudessa yhdistyvät paikallisten resurssien hyödyntäminen ja korkeatasoisen tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten biotalous on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitossa tehdyissä aluekehittämisen suunnitelmissa kaudella 2014–2020.

Tutkimus on toteutettu analysoimalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton aluekehitystä ohjaavia asiakirjoja kaudelta 2014–2020 teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategiassa biotalouden määrittelyssä aloitettiin laajasta määritelmästä. Virkistyskäyttö suljettiin pois samalla kun turpeen mukaan sisällyttäminen perusteltiin sen kytköksellä puun energiakäyttöön. Myöhemmissä aineistossa biotalous esiintyy parina kiertotalouden kanssa. Pohjois-Pohjanmaata kuvailtiin luonnonvaroiltaan ja elinkeinoiltaan monipuoliseksi ja hyvinvoivaksi alueeksi. Kääntöpuolena sen kerrottiin myös olevan sisäisesti monin tavoin voimakkaasti eriytynyt ja edelleen eriytyvä maakunta. Biotalouden kilpailukyvyn kehittämisessä alueella ennestään vahvat alat nähtiin eduksi. Teollisuudenaloilla oli kiinnostusta myös sivuvirtojen tehokkaampaan käyttöön ja bioteknologian kehittämiseen, joka nähdään Oulun kansainvälisenä kehityskärkenä.

Biotalouteen suhtaudutaan lähtökohtaisesti kestävänä toimintana ja kehittämisessä pyritään monimuotoisuuteen ja monipuolisuuteen. Biotalouden generatiiviset ristiriidat on aineistossa pyritty ratkaisemaan. Biotalouden laaja määrittely keräsi alleen monenlaisia toimijoita, kun myöhempi esiintyminen rajoittuu toiveisiin kehityksestä ja maaseudun kehittämisestä. Hajautetun energiantuotannon toivotaan tuovan työpaikkoja ja pääomaa haja-asutusalueille. Maakunnasta rakennetaan kuvaa dynaamisena ja tasaisesti taloudellisiin kytköksiin ja verkostoihin liittyvänä alueena, jota johtaa Oulu kansainvälisenä innovaatiokeskuksena. Seurattavaksi jää, jatkuuko biotalouden esille nostaminen politiikassa hallitusten vaihtuessa, muuttuuko termin merkitys laveammaksi vai tarkemmaksi, miten esimerkiksi Euroopan Unionissa tehdyt päätökset vaikuttavat Pohjois-Pohjanmaan metsä- ja turvetalouteen ja tuleeko hajautetuista biojalostamoista todella merkityksellinen tulonlähde harvaan asutuille seuduille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Eskelinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.