University of Oulu

Prosessiteollisuuden materiaalien tuotteistaminen ja liiketoimintaskenaarioiden luominen

Saved in:
Author: Kittilä, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108058833
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kittilä, 2021
Publish Date: 2021-08-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Mustonen, Erno
Reviewer: Haapasalo, Harri
Mustonen, Erno
Description:

Tiivistelmä

Tuotteistaminen on tärkeä osa uuden tuotteen kehitysprosessia. Tuotteistamisen avulla fyysisistä ja aineettomista materiaaleista sidotaan kokonaisuus, joka näyttäytyy selkeänä tuotteena asiakkaalle.

Työn tavoitteena on perehtyä tuotteistamiseen prosessiteollisuuden tuotteiden kautta, luoda erilaisia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja tuotteen ympärille ja analysoida vaihtoehtoja. Aihetta käsitellään kolmen tutkimuskysymyksen kautta, joita ovat:

— TK1 Mitä keinoja käytetään prosessiteollisuuden tuotteiden tuotteistamisessa?

— TK2 Mitkä ovat tuotteistusvaihtoehdot case-yrityksen tuotteen kohdalla?

— TK3 Mitkä ovat skenaarioiden taloudelliset hyödyt business case -analyysin perusteella?

Tutkimusmenetelminä toimi kirjallisuuskatsaus ja empiirinen osa, jossa koottiin lähtötietoja eri skenaariovaihtoehdoista työpajan avulla. Empiriaosaan liittyi myös haastatteluja, joiden avulla sekä valmisteltiin työpajaa, että tarkennettiin joitain työpajassa ilmi tulleita asioita.

Työn tuloksena muodostettiin kaksi tuotteistusskenaariota kohdeyrityksen tuotteelle, joista toinen osoittautui liiketoimintatapausanalyysin perusteella kannattavaksi vaihtoehdoksi. Toisen skenaarion kohdalla kohdattiin ristiriita asiakkaan tarpeen ja yrityksen valmistusmahdollisuuksien välillä. Tutkimuksen tulos luo pohjaa, jonka avulla yritys kykenee saattamaan tuotekehitysprosessinsa valmiiksi.

Productization of process industry materials and business scenario creation

Abstract

Productization is perceived as an essential part of the new product development process. Through productization, physical and intangible product properties are tied into a form that appears as a clear product to the customer.

The aim of the work is to familiarize productization through process industry products, to create various alternative business models around the product and to analyse alternatives. The problems are discussed through three research questions, which are:

— RQ1 What methods are used to productize process industry products?

— RQ2 What are the productization options for the case company’s product?

— RQ3 What are the economic benefits of the selected scenarios based on business case analysis?

The research methods were a literature review and an empirical part, in which baseline data on different scenario options were collected through a workshop. The empirical part was also accompanied by interviews, which both prepared for the workshop and clarified some of the issues revealed in the workshop.

As a result of the work, two productization scenarios were formed for the case company’s product, one of which proved to be a profitable alternative based on the business case analysis. For the second product, problems were encountered with the customer’s need and the company’s manufacturing capabilities. The result of the research creates a basis for the company to be able to take the product development process forward.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Kittilä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.