University of Oulu

Developing a product portfolio business analysis framework for a case company

Saved in:
Author: Kähkönen, Arsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108058834
Language: English
Published: Oulu : A. Kähkönen, 2021
Publish Date: 2021-08-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Mustonen, Erno
Reviewer: Haapasalo, Harri
Mustonen, Erno
Description:

Abstract

Even though product portfolio management practices have been studied widely in the literature, many organizations still struggle with product portfolio’s performance. Product portfolio decisions needs to be made with the goal of improving the product portfolio’s performance and following the organization’s strategy, but what really needs to be analyzed when doing product portfolio decisions.

This thesis aims to find how product portfolio business analysis should be conducted, find what needs to be considered when doing the analysis and develop new framework for product portfolio business analysis. The thesis is done to a case company with tasks to perform current state analysis to current product portfolio business analysis practices and challenges in the case company and to implement the newly developed framework to one of the units in the case company. The research follows the constructive research method. Current state analysis data is gathered from internal documents and through themed interviews with 13 interviewees from the case company.

The findings of the thesis indicate that case company has problems in product portfolio decisions. Product portfolio decisions are made without real visibility to how those affects to whole portfolio’s performance. Based on the findings case company needs more and clearer product portfolio management key performance indicators to be able to see how the product portfolio is performing. In addition to that, product portfolio decisions need more analysis of business model, business ecosystem and portfolio on different levels of portfolio to be able to analyze all of the effects of proposed changes.

Tuoteportfolion liiketoiminta-analyysiviitekehyksen kehittäminen kohdeyritykselle

Tiivistelmä

Vaikka tuoteportfolion hallinnan käytäntöjä on tutkittu laajasti kirjallisuudessa, monet organisaatiot kamppailevat silti tuoteportfolion suorituskyvyn kanssa. Tuoteportfoliopäätökset pitää tehdä niin, että tavoitteena on tuoteportfolion suorituskyvyn parantaminen ja organisaation strategian seuraaminen, mutta mitä kaikkea oikeasti pitää analysoida, kun tehdään tuoteportfoliopäätöksiä.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää miten tuoteportfolion liiketoiminta-analyysi tulisi suorittaa, mitä analyysissä pitää ottaa huomioon, ja kehittää uusi viitekehys tuoteportfolion liiketoiminta-analyysin tekemiseen. Työ tehtiin kohdeyritykselle ja tehtävänä oli suorittaa nykytila-analyysi yrityksen tuoteportfolion liiketoiminta-analyysi käytännöistä ja implementoida osa kehitetystä viitekehyksestä yhteen kohdeyrityksen yksikköön. Työ käyttää konstruktiivista tutkimusmetodia. Nykytila-analyysin data on kerätty yrityksen sisäisistä dokumenteista ja haastatteluista 13 yrityksen edustajan kanssa.

Työn havainnot osoittavat, että kohdeyrityksellä on vaikeuksia tehdä tuoteportfoliopäätöksiä. Tuoteportfoliopäätökset tehdään ilman selkeää kuvaa siitä miten ne vaikuttavat koko tuoteportfolion suorituskykyyn. Havaintojen perusteella kohdeyritys tarvitsee lisää selkeämpiä tuoteportfolion hallinnan keskeisiä suorituskykymittareita nähdäkseen miten tuoteportfolio suoriutuu. Lisäksi, tuoteportfoliopäätökset tarvitsevat lisää analyysiä liiketoimintaekosysteemistä, liiketoimintamallista ja tuoteportfoliosta eri portfolion tasoilla, jotta pystyttäisiin analysoimaan muutosehdotuksien vaikutukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arsi Kähkönen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.