University of Oulu

Ympäristöjohtamisen kehittäminen ratarakennushankkeilla

Saved in:
Author: Hakala, Heini-Maaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108078855
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Hakala, 2021
Publish Date: 2021-08-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Ahlqvist, Elina
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli ympäristöjohtamisen kehittäminen ratarakennushankkeilla. Hankkeilla ympäristöjohtaminen tarkoittaa ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteiden huomioimista kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Ratarakentaminen on kilpailtu infrarakentamisen ala, jonka ympäristösuoriutumista voidaan kehittää monin eri tavoin. Parantamalla ratarakennushankkeiden ympäristöjohtamista voidaan alaa kehittää eteenpäin tavoitteena laajemmassa mittakaavassa entistä ympäristöystävällisempi liikennemuoto.

Tutkimuksen yhtenä osana suoritettiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin ympäristöjohtamisen parhaita käytäntöjä Suomen ulkopuolelta sekä tutkittiin Väyläviraston ympäristövaatimuksia. Kansainvälisessä vertailussa havaittiin, että myös muualla ympäristöjohtamisen käytännöt ovat vielä kehitysvaiheessa, eikä yhtenäisiä linjauksia ole olemassa. Empiriavaiheessa tutkittiin ympäristöjohtamisen nykytilannetta ja tavoitetilaa kirjallisuuskatsauksen vertailukohtien perusteella. Tutkimuksessa hyödynnettiin haastatteluita, kyselyitä, havainnointia ja työpajoja. Tutkimuksen tuloksena esitettiin kehitysehdotuksia kohdeyrityksen ympäristöjohtamiseen ja koko alan ympäristöjohtamisen kehittämiseen.

Ratarakentamisen hankkeiden ympäristösuoriutumista voidaan kehittää ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä, esimerkiksi arvioimalla urakoiden kilpailutuksissa laadun ja kustannusten lisäksi ympäristöosiota. Työssä kehitettiin ympäristöjohtamisen tulevaisuuden toimintamalli tukemaan ympäristöjohtamisen käyttöönottoa hankkeilla. Toimintamallin tarkoituksena on auttaa toimijoita tunnistamaan keskeisimmät ympäristöjohtamisen tehtävät hankkeilla. Toimintamallissa ratahankkeiden eri toteutusvaiheisiin ehdotettavia uusia tehtäviä ovat ympäristön aloituskokous, työvaiheistuksen suunnittelu ympäristön kannalta ja urakoitsijan ympäristösuunnitelman tarkastus. Toimintamalliin sisältyy myös aiemmin kehitettyjen ympäristötyökalujen käyttäminen hankkeilla. Toimintamallin yhtenä tarkoituksena on yhtenäistää ympäristöjohtamisen hankekäytäntöjä.

Infrarakentamisen hankkeiden eri toimijoiden tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin, ja etsiä aktiivisesti keinoja niiden pienentämiseen. Toimintaa on mahdollista kehittää tilaajaorganisaatioissa, rakennuttajakonsulttitoimistoissa sekä urakoinnissa. Helposti toteutettavia pieniä edistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi urakkaohjelmien ympäristökirjausten täsmentäminen ja konkretisoiminen sekä urakoitsijan puolelta ympäristösuunnitelmien kehittäminen. Ympäristöjohtamisella voidaan pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja parantaa organisaatioiden mainetta. Kiertotalouden ja massakoordinoinnin avulla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä.

Työn tuloksia hyödynnetään kohdeyrityksen ympäristöjohtamisen kehittämisessä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kohdeyrityksen ulkopuolella muiden rakennuttajakonsulttien, urakoitsijoiden sekä Väyläviraston toiminnan kehittämisessä. Ratarakentamisen ympäristöjohtamista kannattaa jatkossa kehittää enemmän yhteistyössä tienrakennusalan kanssa. Jatkuvan kansainvälisen tiedonvaihdon ja yhteistyön käynnistäminen on merkittävä mahdollisuus ympäristöjohtamisen jatkokehitykseen. Ympäristöasioiden hallintaa hanke- ja urakkatasoilla voidaan parantaa hankkeiden sisäisen koulutuksen ja tässä työssä kehitetyn uuden toimintamallin pilotoinnin avulla. Ympäristöjohtamisen laajempi käyttöönotto hankkeilla edellyttää alan toimijoiden sitoutumista kehitystyöhön.

Improving environmental management on railway construction projects

Abstract

The purpose of this study was to improve the environmental management of railway construction projects. Environmental management means that the goals of environmental protection are taken into account in all actions and decisions related to the project. Railway construction is a competitive sector of infrastructure construction, where environmental aspects can be improved upon in many different ways. In a wider context, by improving the environmental management of railway construction projects, the whole sector can be developed further to create a more environmentally friendly mode of transport.

A literary review was conducted as a part of this study to search for best practices of environmental management outside of Finland and to examine the environmental requirements of the Finnish Transport Infrastructure Agency. The international comparison showed that the development of practices for environmental management is also on-going elsewhere and that the policies are not consistent. The empirical stage of the study examined the current state of environmental management and its goals based on the comparison points found in the literature review. The study utilized interviews, questionnaires, observations and workshops. The conclusions of this study offer proposals for improvement in the environmental management of the target company of this study as well as for improving environmental management of the whole industry.

The environmental performance of railway construction projects can be improved by introducing new practices and methods for working, for example, evaluating in the tendering stage not only quality and cost but also issues related to the environment. This research led to the development of a new model for practices of environmental management that will encourage projects to employ environmental management. The purpose of the model is to help operators to recognise the key targets of environmental management at projects. The new steps the model proposes for the different implementation stages of all railway construction projects are: an opening meeting where environmental issues are discussed, planning the work-stages keeping the environment in mind, and the review of the contractor’s environmental management plan. The model also includes the use of previously developed environmental instruments in the projects. One of the model’s goals is to streamline the practices of environmental management of projects.

Different operators of infrastructure construction projects should pay more attention to the environmental impact of their actions and actively look for ways to minimize them. The client organisations, the consultancy firms and the constructors can improve their actions. Some small easy-to-execute steps are, for example, specifying the way environmental accounting is handled in construction programmes and the contractor developing environmental management plans. Environmental management can reduce the environmental impact of construction and improve the reputation of organisations. Additionally, circular economy and mass coordination can lead to cost saving.

The conclusions of this research will be used to improve environmental management in the target company. The conclusions can also be used to improve the operations of other consultancy firms, contractors, and the Finnish Transport Infrastructure Agency. In the future, there should be more cooperation between the railway construction and road construction sectors in the development of environmental management. Implementing continual international information exchange and cooperation are notable possibilities to further develop environmental management. The management of issues related to the environment at project and construction stage can be improved through training during projects, and through piloting the model that was developed in this study. Larger-scale implementation of environmental management in projects requires the commitment of the industry to the development process.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heini-Maaria Hakala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.