University of Oulu

Koivistonluodon ja Harmaalinnan rantojen stabiliteettitarkastelu

Saved in:
Author: Vehviläinen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.9 MB)
Pages: 156
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108078856
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Vehviläinen, 2021
Publish Date: 2021-08-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tuomela, Anne
Koskinen, Mauri
Lehmikangas, Marko
Reviewer: Tuomela, Anne
Koskinen, Mauri
Description:

Tiivistelmä

Koivistonluoto ja Harmaalinna sijaitsevat Porissa Kokemäenjoen rannalla. Tämän työn tavoitteena oli selvittää kohdealueiden rantojen stabiliteetti ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tavoitteena oli rajata stabiliteetin kannalta kriittisimmät alueet, sekä arvioida stabiliteetin kehittymistä tulevaisuudessa ja tarkastella korjaavien toimenpiteiden vaikutusta stabiliteettiin. Alueilla on ollut ongelmia stabiliteetin suhteen. Havaittavissa on ollut joen rannan sortumia, minkä lisäksi alueilla rakennukset ovat paikoin lähellä joen rantaa. Tutkittavilla alueilla joen rannat ovat jyrkkiä ja joessa on paikoin syvänteitä.

Aiemmin alueella suoritettujen pohjatutkimusten tulosten, luotausaineistojen ja maastomallien perusteella suunniteltiin alueella tehtävät uudet tutkimukset. Uusina tutkimuksina suoritettiin uusi joen pohjan luotaus, paino- ja siipikairauksia, sekä otettiin häiriintyneitä maanäytteitä, jotka tutkittiin Porin kaupungin maalaboratoriossa. Lähtötietojen ja uusien tutkimusten perusteella määritettiin stabiliteetin laskentakohteet. Laskentakohteiden valinnassa huomioitiin joessa tapahtunut eroosio, maanpinnan ja joen uoman geometria, rakennusten sijainti ja maaperän pohjaolosuhteet.

Työssä stabiliteetin laskenta suoritettiin 2D- ja 3D-laskentaohjelmistoilla. Laskennassa määritettiin pienimmillään alle yhden olevia kokonaisvarmuuksia. Rakennuksilta lähtevien liukupintojen kokonaisvarmuudet olivat pienimmillään hieman yli yhden, kun vaadittava kokonaisvarmuus on vähintään 1,8. 3D-laskennan tulokset mukailivat 2D-laskennan tuloksia. Lisäarvoa 3D-laskennasta tuo tuloksena saatava liukupinnan laajuus, eli kuinka leveä ja miten suuri tilavuudeltaan sortuma on.

Stability analysis of river-banks in Koivistonluoto and Harmaalinna

Abstract

Koivistonluoto and Harmaalinna are located in Pori by the riverside of Kokemäki river. The aim of this thesis was to investigate the stability of the riverbanks in the target regions and the factors affecting on it. Furthermore, the aim was to define the most critical areas for stability, as well as estimate the development of the stability in the future and the effect of corrective actions. There have been problems with stability in the target areas. Failures of the river bank have been detected, along with buildings are located near the riverside. In the target area river banks are steep and there are deep local areas in the river.

New investigation was planned by the earlier soil investigations, probing data and terrain models. By the new site investigation probing of the riverbed, weight soundings, vane auger and disturbed samples were accomplished. Disturbed samples were analyzed in the laboratory at the City of Pori. Based on the initial data and the site investigations the targets of the stability calculations were determined. In determining the targets of stability calculations erosion, ground surface’s and riverbed’s geometry, location of buildings and substrate conditions were considered.

In this thesis stability calculations were carried out in both 2D- and 3D-softwares. In the stability calculations the lowest factors of safety were under one. The safety factors of slip surfaces from buildings were just over one in their lowest, when the required was 1,8. The results of 3D-stabilty calculations mirrored the results of 2D-calculations. The width and volume of the slip surface can be obtained from 3D-calculations, which adds its value.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Vehviläinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.