University of Oulu

Vesihuoltoverkostojen johtokarttamittaukset : Oulun Vesi -liikelaitoksen verkostojen mittausprosessin kehittäminen

Saved in:
Author: Lehtoniemi, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198870
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lehtoniemi, 2021
Publish Date: 2021-08-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Tuomela, Anne
Reviewer: Rossi, Pekka
Tuomela, Anne
Description:

Tiivistelmä

Verkosto-omaisuus on usein vesihuoltolaitosten suurin omaisuuserä, ja oikeellinen sijaintitieto on ensiarvoisen tärkeää vesihuoltoverkostojen elinkaaren ja toimivuuden kannalta vesihuoltolaitoksen toiminnassa: suunnittelussa, rakennuttamisessa ja ylläpidossa. Mitattu paikkatieto ja verkostokartta toimii pohjana suunnitelmien lähtötiedoissa, jolloin rakentamisvaiheessa virheellinen tai puutteellinen tieto aiheuttaa lisätöitä, suunnitelmamuutoksia ja lisää hankkeiden kustannuksia. Tämän diplomityön tavoitteena oli tarkastella verkostojen sijaintitiedon merkitystä omaisuudenhallinnan näkökulmasta ja kehittää Oulun Veden johtokarttamittausprosessia. Työn päätarkoituksena oli kartoittaa vesihuollon johtokarttamittausten ongelmakohdat ja kehitysideat, selvittää kaivinkoneen koneohjauksella tehtävien mittausten soveltuvuus vesihuollon tarkemittauksissa ja päivittää Oulun Veden mittausohje.

Työ toteutettiin haastattelututkimuksina haastattelemalla Oulun Veden suunnittelu- ja rakennuttamistiimiä, seitsemää vesihuoltolaitosta, seitsemää vesihuoltoalan urakoitsijaa ja maanrakennus- ja mittausalan sidosryhmiä. Työssä myös vertailtiin haastateltujen vesihuoltolaitosten mittausohjeita ja kerättiin eri näkökulmista kehitysideoita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä johtokarttamittausprosessiin. Työn tulosten perusteella Oulun Vedelle laadittiin uusi mittausohje urakoitsijoille urakka-asiakirjojen liitteeksi, mikä toimii mittauskäytäntöjen keskeisimpänä määrittävänä tekijänä. Lisäksi mittausohjeen muutoksista saatiin työn aikana käytännönpalautetta koeurakkakohteesta. Haastatteluiden tuloksia ja Oulun Veden päivitettyä mittausohjetta voidaan hyödyntää vesihuoltolaitosten mittauskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen ja mittausprosessin kehittämiseen.

Water supply and sewage network maps : enhancing the surveying process for Oulu city water utility

Abstract

Water supply and sewage networks are often the largest asset of water utilities, and correct geospatial information of the networks are essential to asset management and operations of the utilities: design, construction and maintenance. Measured geospatial information and the network maps serve as a basis for network construction plans and during the construction phase incorrect or incomplete information can cause additional work, changes to the plans and increase costs of projects. The aim of this thesis was to examine significance of the geospatial information from the perspective of asset management and to improve measurement process for Oulu city Water utility. The main goal of this work was to sort out possible problem areas and collect improvement ideas to the process, examine suitability and accuracy of excavator-controlled surveying of water supply and update Oulu Water utility surveying instructions.

The work was implemented as interview studies by interviewing Oulu Water utility design and construction teams, seven other water utilities from Finland, seven civil engineering contractors and surveying companies. The work compared other surveying instructions and collected improvement ideas and good practices from different perspectives to the surveying process. Based on the results of the interviews, the surveying guide was updated for contractors as an appendix to contract documents. The guide determines water supply surveying practices. In addition, a test site during the work provided practical feedback from the changes of the surveying instructions. The results of the interviews and updated surveying guidelines can be utilized to harmonize surveying practices of water utilities and to improve the surveying process of water supply.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Lehtoniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.