University of Oulu

Now you see it : using short films as a sexuality education medium to address gendered and sexualized violence

Saved in:
Author: Liukkonen, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.3 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198877
Language: English
Published: Oulu : L. Liukkonen, 2021
Publish Date: 2021-08-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paradis, Audrey
Reviewer: Pihkala, Suvi
Paradis, Audrey
Description:

Abstract

A healthy sexuality is an integral part of one’s overall well-being. Sexuality education, while very important, often is ignored, even though pupils, parents, and teachers all regard school as an important source for sexuality education. As the understanding of the importance of sexuality on identity and the intersection with other aspects of identity increases, examining the contents of sexuality education is necessary.

In the recent years sexualized and gendered violence towards women has been the topic for international discussions through campaigns like #metoo and #textmewhenyougethome. Sexuality education about recognizing and combatting sexualised and gendered violence is necessary to ensure every young person has the tools and knowledge to maintain their sexual health to the best of their ability. Understanding the phenomenon also requires understanding about societal power structures and tools to deconstruct them. In the aftermath of these widespread conversations, agents have produced material with the objective to increase understanding about sexualised and gendered violence. One of these is the Now You See It-film collective consisting of 11 freely accessible short films about sexualised and gendered violence and discussion material to help reflecting on the themes presented in the films. The collective has been produced by a Finnish production company, Tuffi Films, and includes many contributors such as the Finnish National Agency for Education.

In this master’s thesis I will be analysing the depiction of the various traits of sexualised and gendered violence in the short film Girl Thing, a part of the Now You See It-film collective. I will also be analysing the suitability of the film and the accompanying discussion material in the context of sexuality education: is the material aligned with the educational objectives and hopes of sexuality education, and does it have the potential to help achieve them?

This research is a film analysis that combines aspects of qualitative content analysis as well as discourse analysis. The theoretical framework consists of queer theory and feminist pedagogy as they are aligned with the deconstructive and emancipatory objectives of the film collective and can offer a beneficial framework for sufficient and equitable sexuality education. The research also examines some educational guidelines and curricular content to guide the analysis of the suitability of the material for sexuality education.

Yksittäistapaus : lyhytelokuvien käyttö seksuaalikasvatuksen materiaalina seksualisoituneen ja sukupuolistuneen väkivallan käsittelyssä

Tiivistelmä

Terve seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tärkeydestään huolimatta seksuaalikasvatus jää usein sivuun, vaikka sekä oppilaat, opettajat, että vanhemmat pitävät seksuaalikasvatusta tärkeänä ja koulua tärkeänä seksuaalikasvatuksen tarjoajana. Kun ymmärrys seksuaalisuuden merkityksestä identiteettiin ja sen osa-alueisiin kuten sukupuoleen, kasvaa uuden tutkimuksen sekä tiedon paremman levittäytymisen kautta, on seksuaalikasvatuksen sisältöjen tarkastelu tarpeen.

Viime vuosina naisiin kohdistunut sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta on noussut esiin kansainvälisiin keskusteluihin esimerkiksi ”metoo- ja #textmewhenyougethome- kampanjoiden myötä. Seksuaalikasvatusta seksualisoituneen ja sukupuolistuneen väkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen tarvitaan, jotta jokainen nuori pystyisi huoltamaan omaa seksuaaliterveyttään parhaansa mukaan. Ilmiön ymmärtäminen ja siihen puuttuminen vaatii myös ymmärrystä yhteiskunnallisten valtarakenteiden muodostumisesta sekä työkaluja niiden purkamiseen. Kansainvälisen keskustelun luoman keskustelun myötä erilaiset toimijat ovatkin tuottaneet uutta materiaalia, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä seksualisoituneesta ja sukupuolistuneesta väkivallasta. Eräs tällainen toimija on Yksittäistapaus-filmikollektiivi, joka koostuu 11 lyhytelokuvasta, jotka käsittelevät seksualisoitunutta ja sukupuolistunutta väkivaltaa sekä keskustelumateriaalista, jonka avulla elokuvien teemoja puretaan ja reflektoidaan.

Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoin Yksittäistapaus-elokuvasarjan yhden lyhytelokuvan, Tyttöbileet, kuvausta seksualisoituneesta ja sukupuolistuneesta väkivallasta sekä sen esiin tuomista seksualisoituneen ja sukupuolistuneen väkivallan piirteistä. Analysoin myös elokuvan ja keskustelumateriaalin soveltuvuutta seksuaalikasvatuksen kontekstissa; onko materiaali linjassa seksuaalikasvatuksen kasvatuksellisten tavoitteiden ja toiveiden kanssa, ja auttaako se toteuttamaan niitä?

Tutkimus on laadullisen sisältöanalyysin ja diskurssianalyysin piirteitä yhdistelevä filmianalyysi. Teoreettisena viitekehyksenä toimii queer-teoria sekä feministinen pedagogiikka, sillä ne ovat vahvasti linjassa Yksittäistapaus-kollektiivin dekonstruktiivisten ja emansipatoristen tavoitteiden kanssa, ja voivat tarjota hyödyllisen viitekehyksen laadukkaan ja tasa-arvoisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös opetussuunnitelmaa sekä muita kasvatuksellisia oppaita liittyen seksuaalikasvatukseen, jotta tavoitteiden ja seksuaalikasvatuksen toteutuksen analysointi mahdollistuu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Liukkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.