University of Oulu

Mentoritoiminta Kesäyrittäjä-kampanjassa

Saved in:
Author: Suomalainen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198878
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Suomalainen, 2021
Publish Date: 2021-08-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Muuttuvien työolosuhteiden sekä kansantaloudellisten haasteiden takia yrittäjyys nähdään keinona tuottaa yhteiskuntaan hyvinvointia sekä toimeliaisuutta. Yrittäjyyskasvatuksen avulla tuetaan nuorten positiivista mielikuvaa yrittäjyydestä, lisätään tietoja sekä taitoja yrittäjyydestä sekä vahvistetaan yrittäjämäisiä ominaisuuksia koulutussektorilla sekä koulujen ulkopuolisissa hankkeissa.

Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin selvittämään, miten yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet näkyivät mentorointiprosessissa sekä mitkä tekijät luovat onnistuneen mentorointiprosessin Kesäyrittäjä-kampanjassa vuonna 2020. Kampanjan toteutuksesta vastasi valtakunnallisesti Talous ja nuoret (TAT) ja paikallisesti toimintaa organisoivat eri kaupungit, esimerkiksi Oulussa toteuttajana toimi BusinessOulu-liikelaitos. Tutkimuksen empiirinen osuuden aineisto kerättiin kyselylomakehaastattelulla, joka kerättiin vuonna 2020 kampanjassa toimineilta mentoreilta (N=7). Aineiston analyysi toteutettiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla, jossa teoreettisena viitekehyksenä toimi mentoritoiminta yrittäjyyskasvatuksen muotona. Analyysin osa-alueita olivat kasvatuskäsitteen neljä periaatetta: interaktio, intentionaalisuus, interaktion asymmetria sekä itsenäisen toiminnan vaatimus ja näiden lisäksi yrittäjyyskasvatusta tarkasteltiin kokonaisuutena.

Tutkimuksessa havaittiin, että mentoreiden käsitykset yrittäjyydestä sekä yrittäjyyskasvatuksesta olivat keskenään erilaisia. Kesäyrittäjä-kampanjan asettamat tavoitteet yrittäjyyskasvatuksen osalta näyttäytyi mentoreiden näkemyksissä osittain jäsentymättöminä, eikä suurin osa mentoreista ollut asettanut yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tavoitteita mentorointikerroille. Mentorit kokivat tavoitteiden asettamisen haasteelliseksi. Onnistuneen mentorointiprosessin keskeisiksi tekijöiksi havaittiin aineiston perusteella olevan luottamus, turvallisuus, sitoutuminen sekä henkilökemioiden toimivuus. Suurin osa mentoreista näki mentoroinnin symmetrisenä vuorovaikutussuhteena. Tämän lisäksi suurin osa mentoreista pyrki tukemaan yrittäjien itsenäistä toimintaa. Tutkimuksen tulosten perusteella mentoritoimintaa voidaan ymmärtää paremmin, jonka avulla mentoritoimintaa voidaan kehittää vaikuttavammaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Suomalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.