University of Oulu

Yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus ja tehokas kansa koulutusmarkkinoiden tavoitteina : ovatko Chile ja Ruotsi onnistuneet toteuttamaan nämä tavoitteet?

Saved in:
Author: Syväniemi, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198880
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Syväniemi, 2021
Publish Date: 2021-08-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen koulutusmarkkinoita ilmiönä ja Chilessä ja Ruotsissa toteutettuja koulutusmarkkinareformeja sekä niiden yhteyttä koulutuksen tehokkuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja aineisto analysoitu laadullisen meta-analyysin ja sisällönanalyysin avulla. Aineistoksi valikoitui jo teoriavaiheessa hyödynnettyjä dokumentteja liittyen Chilen ja Ruotsin koulutusmarkkinoihin sekä OECD:n tietokannasta valittuja PISA-tutkimusten tuloksia.

Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään tehokkuuden ja tasa-arvon pyrkimyksiä koulutuksessa, valtion suuren roolin oikeutusta koulutuksen järjestämisessä, rahoituksessa ja regulaatiossa sekä koulutusmarkkinoiden mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi tehdään katsaus koulutusmarkkinoiden tilaan OECD-maiden keskuudessa.

Työn aineistoksi valikoitua kirjallisuutta analysoitiin meta-analyysin ja sisällönanalyysin keinoin. Aineiston avulla muodostettiin historiallinen kuvaus Chilen ja Ruotsin koulutusmarkkinoista. Tämän jälkeen analysoitiin koulutuksen tehokkuutta ja tasa-arvoa implikoivia PISA-tuloksia, ja kerätyn tiedon perusteella muodostettiin johtopäätöksiä siitä, miten tietyt koulutusmarkkinareformit ovat mahdollisesti maiden koulutuksen tehokkuuteen ja tasa-arvoon vaikuttaneet.

Tutkimustuloksia voidaan pitää osittain selkeinä ja osittain ristiriitaisina. Aineiston perusteella Chilen koulutuksen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ei ole koulutusmarkkinoiden myötä parantuneet, mutta tehokkuuteen liittyvä tieto on ristiriitaista. Koulutusmarkkinoiden myötä Chilen koulutuksen mikroekonominen tehokkuus on voinut parantua. Koulutusmarkkinat eivät ole myöskään Ruotsin koulutuksen tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta tai tehokkuutta onnistuneet parantamaan ainakaan 2000-luvun aikana, vaikkakin oppimistuloksissa on pieni nousu havaittavissa viime vuosina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Syväniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.