University of Oulu

Jaettuja muisteluja lapsuuden peloista

Saved in:
Author: Haverinen, Fanny1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198883
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Haverinen, 2021
Publish Date: 2021-08-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Uitto, Minna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aihe on lapsuuden pelot. Tunnekokemus on sekä fyysinen että psyykkinen ja sillä voi olla lapselle ja hänen kehitykselleen sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä. Teorian ja aiemman tutkimuksen valossa monissa lasten peloissa on nähtävissä jatkuvuutta, kun toiset ovat selkeästi luonteeltaan tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuja. Lapsen pelkoon liittyvät olennaisesti aikaisemmat kokemukset, kiintymyssuhde turvallisiin aikuisiin, sekä oma pelon hallinta.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on saada tietoa pelon kokemisesta lapsuudessa. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti pyrkimys on kuvata ja ymmärtää lapsuuden pelkoja kokemuksena ja ilmiönä, sekä antaa sille teoreettisesti selvittäviä tulkintoja. Aineisto on kerätty muistelutyömenetelmänä ja osallistujia oli yhteensä neljä. Microsoftin Teams-sovellus oli työväline ja verkkoympäristö, jossa muisteluryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Analyysivaihe etenee ensin aineistolähtöisesti, mutta loppuvaiheessa ohjaavaksi ajatukseksi on tuotu myös saatujen havaintojen yhteneväisyydet aikaisempaan tutkimukseen.

Tutkimuskysymys oli: millaisia muistoja osallistujilla on pelon kokemisesta lapsuudessa? Tulokset esitän kahdessa osassa, joista ensimmäinen on eniten mieleen painuneet pelot. Muistelutarinoiden perusteella muodostin pelon aiheista kategoriat: pimeään ja mielikuvitukseen liittyvät pelot, vaaralliset tilanteet ja kuoleman pelko, sekä läheisiin ja vieraisiin ihmisiin liittyvät pelot. Toisena esittelen asiat, jotka muistoissa ja tarinoissa näyttäytyivät merkityksellisenä pelon kokemiselle. Nämä merkitykselliset aspektit jaoin kolmeen ryhmään: oman fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkitys, oman persoonan ja häpeän merkitys ja oman pelon hallinnan merkitys. Tutkielmassa on nähtävissä yhteneväisyyksiä aikaisempaan lasten pelkotutkimukseen, mutta se onnistuu myös tuomaan esiin uusia vähemmän tutkittuja pelkoihin liittyviä merkityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi persoonan ja häpeän vaikutukset pelon kokemiselle, sekä pelon hallinnan yhteydessä ilmenneet pakko-oireet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fanny Haverinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.