University of Oulu

Yhdessä olemme enemmän : varhaiskasvatuksen kehittäjäopettajien kokemuksia verkostoyhteistyöstä

Saved in:
Author: Rautio, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198884
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rautio, 2021
Publish Date: 2021-08-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Matengu, Marika
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia varhaiskasvatuksen kehittäjäopettajien kokemuksia Harve-hankkeessa tapahtuvasta verkostoyhteistyöstä. Harve-hankkeen päämääränä on kehittää varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen liittyvää työssäoppimista. Kehittäjäopettajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, joiden tehtävänä on työskennellä työssäoppimisen yhdyshenkilöinä koulutuksen ja kentän välillä.Tutkimusongelmani on ”Mitkä tekijät edistävät kehittäjäopettajien kokemusten mukaan verkostoyhteistyötä? Tutkimukseni teoreettinen viitekehys sijoittuu sosiaalisiin oppimisteorioihin lukeutuvaan rajavyöhyketeoriaan, jonka keskeisiä termejä ovat rajanylittäjä, rajakohtaaminen ja rajakohde. Rajavyöhyke syntyy kahden erilaisen organisaation, päiväkodin ja yliopiston, välille, yhteiselle raja-alueelle, johon myös työssäoppiminen sijoittuu. Rajanylittäjät eli kehittäjäopettajat työskentelevät työssäoppimisen rajavyöhykkeellä pyrkien edistämään varhaiskasvatuksen kentän ja yliopiston välistä molemminpuolista tietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä.Yhteisessä työskentelyssä on kysymys rajojen ylittämisestä, rajakohtaamisista, joissa eri osapuolten omaavaa tietoa tunnistamalla, jakamalla ja tulkitsemalla voidaan yhdessä rakentaa uutta tietoa ja edetä kohti yhteistä rajakohdetta.

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen mukaisesti tutkimukseni kohteena ovat kehittäjäopettajien Harve-verkoston työskentelyyn liittyvät merkitykselliset ja yhteisölliset kokemukset, joita pyrin tutkijana tulkitsemaan. Tutkimusaineisto on kerätty kehittäjäopettajien teemahaastatteluilla korona-ajalle tyypillisesti Teams-sovelluksen avulla joulukuussa 2020-tammikuussa 2021. Haastatteluaineiston analyysissa olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tutkimukseni tulosta kuvaa tutkimusraporttini otsikko ”Yhdessä olemme enemmän”. Kehittäjäopettajat kokivat yksimielisesti verkostoyhteistyön Harve-hankkeessa onnistuneena ja vaikuttavana. Verkostoyhteistyötä edistävät tekijät liittyivät kehittäjäopettajien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja motivaatioon, yhteisiin tapaamisiin sekä tavoitetietoisuuteen. Harve-verkoston yhteisissä tapaamisissa vallitsi jaettu vuorovaikutuksen tila, joka perustui avoimeen ja kannustavaan ilmapiiriin ja antoisaan dialogiin. Onnistuneet tapaamiset sitouttivat yhteiseen tavoitteeseen, edistivät yhteistyötä ja yhteistä oppimista vahvistaen siten kehittäjäopettajien relationaalista asiantuntijuutta. Yhdessä jaettu vuorovaikutuksen tila, sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen ja relationaalisen asiantuntijuuden kehittyminen muodostivat kehittäjäopettajapilotissa positiivisen kehän, jossa kehittämisen eri osa-alueet tukivat ja vahvistivat toisiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Rautio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.