University of Oulu

Kulttuurikasvatus ja lastenkulttuuri oppilaan minuuden rakentajina

Saved in:
Author: Isokoski, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198897
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Isokoski, 2021
Publish Date: 2021-08-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tässä tutkielmassa kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin asemaa ja merkityksiä lapsen identiteetille, kasvulle ja kehitykselle tuoden esille niiden ilmenemistä ja toteutusta koulukasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on perustella kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin tärkeyttä aiemman tutkimuksen ja teorian avulla. Perehdyn kulttuurin ja kasvatuksen väliseen yhteyteen ja niiden vaikutuksiin lapsen elämässä. Tarkoituksenani on eritellä ja analysoida kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin toteutusta käytännössä tuoden esiin niiden hyötyjä ja mahdollisuuksia koulukasvatuksessa. Huomioin tarkastelussa sekä varhaiskasvatuksen että peruskoulun kontekstin.

Kulttuurilla on suuri rooli siinä, millaiseksi yksilöksi lapsi kasvaa, ja miten hän tulkitsee ympäröivää maailmaa. Kulttuurilla ja taiteella on myös useita kasvun ja kehityksen kannalta merkittäviä vaikutuksia, ja niiden huomioiminen opetuksessa on tärkeää. Kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin hyödyntämisen avulla voidaan edesauttaa lapsen kasvua kokonaisvaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Kulttuurikasvatus ja lastenkulttuuri on monipuolisesti esillä niin varhaiskasvatussuunnitelmassa, kuin perusopetuksen opetussuunnitelmankin perusteissa.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistonkeruussa hyödynsin Oulun yliopiston kirjastoa ja sen tietokantoja, kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja sekä aiheeseen liittyviä materiaalipankkeja. Analysoin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia, ja tutustuin kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmiin. Kasvatustyössä on tärkeää sekä itsensä, että koko kouluinstituution jatkuva kehittäminen. Tekemällä tuoreen katsauksen kulttuurikasvatuksen ja lastenkulttuurin monipuolisiin merkityksiin, rooleihin ja ilmenemiseen luon pohjaa aiheen tulevalle tutkimukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Isokoski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.