University of Oulu

Digitaalisen pelitarinan teemat ja kirjallisuusterapeuttiset elementit Kingdom Hearts -pelisarjassa

Saved in:
Author: Nykänen, Hanna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108238902
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Nykänen, 2021
Publish Date: 2021-08-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella digitaalisesta viihdepelistä ilmeneviä teemoja sekä kirjallisuusterapeuttisia tekijöitä. Tarkoituksena oli selvittää sisällönanalyysin ja CHARP-menetelmän avulla, millaisia ihmiselämään liittyviä teemoja ja kirjallisuusterapeuttisia asioita Kingdom Hearts -pelisarjassa ilmenee. Interaktiiviset digitaaliset viihdepelit ovat nyky-yhteiskunnassa keskeinen osa ihmiselämää pelitarinoina ja siksi digitaaliset pelit valittiin tämän pro gradu -tutkielman tutkimusaineistoksi. Tutkimuksen taustalla on ajatus interaktiivisten tarinoiden herättämistä teemoista sekä terapeuttisista mahdollisuuksista.

Tutkimuksen aineisto kerättiin litteroimalla YouTubesta löytyviä Kingdom Hearts Timeline-videoita. Koottu aineisto analysoitiin aluksi sisällönanalyysilla ja myöhemmin soveltamalla Venian (2013) CHARP-menetelmää. CHARP-menetelmässä tarkastellaan kirjoista löytyviä kirjallisuusterapeuttisia piirteitä, kuten selviytymisstrategiaa, ongelmallista tilannetta, samaistuttavaa hahmoa ja keskustelua herättävää asiaa. Teoreettisena viitekehyksenä eli lähdeteoksina käytettiin aikaisempaa kirjallisuutta, muun muassa digitaalisia pelejä ja kirjallisuusterapiaa koskevia teoksia.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli päästä syvemmälle Kingdom Hearts-pelisarjan sisältä löytyviin terapeuttisiin elementteihin. Tulokset osoittivat, että Kingdom Hearts-sarjan viihdepeleistä löytyi ihmiselämään liittyviä teemoja sekä kirjallisuusterapeuttisia elementtejä. Sisällönanalyysilla löydetyt keskeiset teemat olivat sydän, pimeys, usko, ystävyys ja valo. Nämä löydetyt teemat kuvaavat ihmisen sisäisiä kokemuksia. Teemojen lainauksia tarkasteltiin kirjallisuusterapian näkökulmasta CHARP-menetelmän avulla, kuten esimerkiksi samaistuttavia hahmoja sekä tunteita kuvaavia teemoja tarkastelemalla. Kirjallisuusterapeuttisia elementtejä olivat muun muassa selviytymisstrategia, ongelmallinen tilanne ja muut CHARP-menetelmän piirteet. Tutkimustuloksien luotettavuutta pyrittiin parantamaan muun muassa tutkimuksen tarkalla kuvailulla ja empiirisen aineiston analysoinnilla tutkimusmenetelmiä soveltamalla.

Digitaalisista viihdepeleistä löytyi kirjallisuusterapeuttisia elementtejä, mikä tukee osittain aikaisemman tutkimuksen tuloksia. Aikaisempi tutkimus on kuitenkin keskittynyt kirjallisuuteen, kun taas tässä tutkimuksessa tarkastellaan digitaalista pelisarjaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille esimerkinomaisesti, että digitaaliset viihdepelit voivat sisältää teemoja sekä mahdollisia kirjallisuusterapeuttisia elementtejä. Digitaaliset viihdepelit ansaitsivat tulla tutkituksi laajemminkin terapeuttisina välineinä, esimerkiksi pelaajille tehtyinä haastatteluina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Mari Nykänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.