University of Oulu

Minuus ja kerronnallisuus I’m Thinking of Ending Things-elokuvassa

Saved in:
Author: Lassila, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109098963
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lassila, 2021
Publish Date: 2021-09-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Isojärvi, Aino
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani analysoin Charlie Kaufmanin käsikirjoittaman ja ohjaaman I’m Thinking of Ending Things -elokuvan esittämää tapaa kerronnallistaa minuutta ja kommentoida sen esittämistapoja. Tutkielmani kiinnittyy jälkiklassiseen narratologiaan, jonka piirissä on tutkittu sitä, miten erilaiset kertomisen tavat ja funktiot liittyvät vahvasti ihmisen tapaan hahmottaa maailmaa. Analyysissani luen teosta minuuden kerronnallisuutta käsittelevän teoriakirjallisuuden valossa ja osoitan tapoja, joilla henkilöhahmojen kerronnallistaminen sekä elokuvan kerronnallinen kokonaisrakenne rakentavat erilaisia minuus-representaatioita. Tärkeimpinä keskustelukumppaneinani tutkielmassani ovat Charles Taylorin ja Paul Ricoeurin hermeneuttiset teoriat minuuden kerronnallisuudesta sekä Galen Strawsonin minuuden kerronnallisuutta kohtaan esittämä kritiikki.

Analyysissani elokuvasta erittelen henkilöhahmojen minuuksia ja näiden suhdetta elokuvan kerrontaan. Tulkitsen elokuvan kokonaisuutena kokeilevan erilaisia minuuksia kertomuksen hahmoille, minkä kautta elokuva pyrkii tarkastelemaan minuuden ja kerronnan vastavuoroista suhdetta ja sen rajoja. Toisaalta tarkastelen elokuvan tapaa kertoa hahmojen ajallisuudesta. Elokuvan hahmojen menneisyys ja tulevaisuus kerronnallistetaan sekä ajallisesti suuntautuneena ja arvolatautuneena kertomusmallina että ei-lineaarisena ajan kokemusten kerrostuneisuutena. Hahmojen ohella analysoin, kuinka toistuvat kerronnalliset troopit, joiksi tunnistan talon, auton ja lian, tematisoivat kysymykset minuuden muuttuvuudesta, kertomuksen ja eletyn kokemuksen suhteesta sekä minuutta rakentavien kertomusten hallittavuudesta.

Erittelemällä hahmojen välisiä suhteita sekä suhteisiin liittyviä kerronnan tapoja analysoin, kuinka elokuva käsittelee minuuden sosiaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten yhteisöltä saadun tunnustuksen ja yksilöllisyyden teemoja. Päädyn tulkitsemaan, kuinka hahmojen erilaiset kertomuksellisen toimijuuden kyvyt käsittelevät paitsi minuuden kerronnallista autonomiaa myös sukupuolten välisiä kulttuurisia valtasuhteita. Lopulta tulkitsen elokuvan pyrkivän erilaisilla kertomisen tavoillaan kritisoimaan kertomusten näkymätöntä valtaa vastaan ja kokeellisilla keinoillaan pakottamaan katsojan ei-konventionaaliseen, aktiiviseen tulkintaprosessiin.

Johtopäätökseni on, että elokuva pyrkii filosofoimaan minuuden kerronnallisuutta tavalla, joka säilyttää kertomusten aseman minuuden keskiössä mutta tuo siihen samalla kriittisen etäisyyden. Esittämilläni analyyttisilla havainnoilla osoitan, kuinka monin eri tavoin minuutta voidaan kerronnallistaa ja kuinka I’m Thinking of Ending Things toimii esimerkkinä minuuden kerronnallisuuden emansipaatiota rakentavista kulttuurin kertomuksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Lassila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.