University of Oulu

Kuinka kohdata hiljaisuus? Valikoivasti puhumattoman lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Rekinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108969
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rekinen, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan valikoivaa puhumattomuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on antaa yleistä tietoa valikoivasta puhumattomuudesta sekä kartoittaa pedagogisia keinoja valikoivasti puhumattoman lapsen tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

ICD-10-luokituksessa valikoiva puhumattomuus eli selektiivinen mutismi luokitellaan sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöihin. Valikoivalle puhumattomuudelle on ominaista sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus ja systemaattinen valikoivuus puhumisessa. Lapsi kykenee puhumaan sujuvasti tietyissä tilanteissa, mutta on täysin tai lähes puhumaton toisissa tilanteissa. Valikoivasti puhumaton lapsi sijoitetaan tavallisesti varhaiskasvatusryhmään muiden ikäistensä tavoin. Siksi kasvattajien on hyvä tiedostaa kyseinen häiriö ja tarkoituksenmukaiset keinot lapsen kohtaamiseen ja tukemiseen lapsiryhmässä.

Tiedonlähteenä on käytetty kotimaista ja kansainvälistä ammattikirjallisuutta sekä tieteellisiä julkaisuja. Analyysissä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä etsimällä tutkimuskysymyksestä juontuvia teemoja monitieteellisestä aineistosta. Tutkielman tulososio on jaettu neljään alalukuun teemojen mukaisesti. Ensimmäinen luku keskittyy valikoivasti puhumattoman lapsen tuen keinoihin kasvattajan sensitiivisen ja rohkaisevan työotteen kautta. Toisessa osiossa avataan keinoja lapsen kommunikoinnin ja toimijuuden tukemiseen lapsiryhmässä, ja kolmannessa osiossa keinoja tukea lapsen sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä. Neljännessä osiossa kartoitetaan moniammatillisen yhteistyön keinoja ja merkitystä valikoivasti puhumattoman lapsen tukemisessa. Esitellyt keinot ovat tarkoitettu varhaiskasvattajien ja muiden valikoivasti puhumattoman lapsen kanssa työskentelevien sekä muuten aiheesta kiinnostuneiden käytettäväksi.

Valikoivasti puhumattoman lapsen kuntoutuksessa tärkeää on ennen kaikkea luoda lapselle perusturvallisuudentunne sekä kannustava ja rento ilmapiiri, jossa lasta ei painosteta puhumaan. Kasvattajan on hyvä myös välttää lapsen asettamista liian ahdistaviin tilanteisiin. Lapsen kommunikointia ja toimijuutta ryhmässä voidaan helpottaa toimintaa eriyttämällä ja yksilöidyillä työtavoilla. Toiminnan ennakoimisen ja omatoimisuuden tukena toimivat esimerkiksi selkeä päivärytmi sekä toimintaympäristöön sijoitetut tukikuvat ja -sanat. Lapsen sosiaalisia suhteita tukevat esimerkiksi pienryhmä-/parityöskentely sekä kasvattajan mahdollistamat spontaanit kommunikointitilanteet. Valikoivan puhumattomuuden kuntoutus edellyttää tiedon lisäämistä ja tiivistä yhteistyötä päiväkodeissa, kouluissa, perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Kasvattajan tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kuitenkin lapsen huoltajat, jotka tuovat lapsen äänen kuuluviin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Rekinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.