University of Oulu

Päiväkotiarki lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta : lapsen hyvinvointia tukevat tekijät

Saved in:
Author: Päätalo, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108972
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Päätalo, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapsen hyvinvointi kokonaisvaltaisuudessaan on haasteellinen asia määriteltäväksi ja tutkittavaksi. Haasteita tämän päivän varhaiskasvatuksessa ovat muun muassa eriarvoistuminen, kiire, yhä erilaisemmat yksilöllisen tuen tarpeet, niin lapsiin kuin aikuisiin kohdistuva paine jatkuvasta oppimisesta, median ja teknologian mukanaan tuomat haasteet, sekä työyhteisössä aikuisten keskinäiset ongelmatilanteet.

Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa lähdeaineiston pohjalta lapsen hyvinvointia tukevia tekijöitä, jotta niitä voi vahvistaa arjessa, sekä löytää keinoja lapsen hyvinvoinnin toteutumisen arviointiin päiväkodissa. Tämä työ tarkastelee päiväkotiympäristön sopivuutta lapselle kasvuympäristönä hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen näkökulmista.

Päiväkodin arjessa varhaiskasvatuksessa läsnä ovat vahvasti leikki, kasvu ja oppiminen. Niitä tarkastelemalla voidaan arvioida lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, sekä havainnoida ja arvioida leikkiä ja kasvua vahvistavia tekijöitä. Varhaiskasvatus koostuu opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta, joilla vastataan kokonaisvaltaisesti lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ihmiseksi kasvussa.

Leikki on lapsen merkittävin hyvinvoinnin mittari ja lähde sekä oppimisen tapa. Hyvinvoiva lapsi leikkii ja kasvaa etsien luontaisesti uteliaana oppimisen mahdollisuuksia. Fyysisen kasvun myötä motoriset ja liikunnalliset taidot vahvistuvat. Vuorovaikutustilanteissa toisten lasten ja aikuisten kanssa lapsi oppii sosiaalisia taitoja, kuten itsesäätelyä, toisten kohtelemista, pettymysten kohtaamista sekä tunteiden ilmaisua ja niiden sanoittamista.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen omaa toimijuutta ja oppimista mahdollistamalla monenlaisia virikkeitä sekä erilaisten taitojen harjoittelun mahdollisuuksia. Näitä varhaiskasvatuksessa pyritään tarjoamaan lapsilähtöisesti lasten kiinnostusten kohtien mukaan myös temperamenttipiirteet ja yksilölliset tuen tarpeet huomioiden.

Päiväkodin fyysiset tilat kasvua edistävinä oppimisympäristöinä ovat merkittävä tekijä päiväkodin arjen sujumiselle, joka suoraan heijastuu myös lasten viihtyvyyteen, oppimiseen ja hyvinvointiin siellä.

Child’s wellbeing every day in kindergarten : supporting facts

Abstract

It is difficult to define and research children’s well-being. Early childhood education faces many challenges in the present-day world including inequality, constant hurry, developing media and technology and children’s varying needs for individual support. Both children and adults are under pressure of continuous learning. The conflicts between adults in the educational community have an influence on children as well.

By means of a literature review, this thesis aims to recognize factors supporting children’s well-being to strengthen them in everyday life. The goal is to find ways to evaluate how children’s well-being is carried out in a kindergarten environment. The thesis studies the suitability of the kindergarten as an environment to grow from viewpoints of well-being, growth, and learning.

Play, growth and learning are strongly present in kindergarten’s daily life. By observing these elements, it is possible to assess children’s well-being in the early childhood education, as well as recognize and evaluate factors supporting the play and growth. Early childhood education consists of teaching, education, and care, which all respond to children’s individual needs on their journey to grow up as human beings.

Playing is the most important way to measure children’s well-being, and it works as children’s source and way to learn. A well-being child plays and grows, searching curiously new ways to learn. Physical growth allows the development of motoric and physical skills. The child learns new social skills by interacting with adults and other children, e.g., self-balancing, how to treat other people, ways to process disappointment and how to express feelings.

The agency of child is supported in the early childhood education by giving the child different stimuli and opportunities to practice various skills. These are given considering child’s individual interests, temperament traits and needs. The kindergarten premises play an important role as a growth-supporting learning environment. Well planned premises facilitate kindergarten’s everyday life and reflect directly on children’s comfort, learning and well-being there.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Päätalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.