University of Oulu

Lapsen tukemisen toimintatavat esiopetuksesta kouluun siirtymävaiheessa

Saved in:
Author: Röyttä, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108973
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Röyttä, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani tutkin, millaisia toimintatapoja esi- ja alkuopetuksella sekä vanhemmilla on tukea lasta siirtymävaiheessa esiopetuksesta kouluun. Tutkimuskysymykseni on: Millaiset käytänteet tukevat lasta esiopetuksesta kouluun siirtymässä? Vastatakseni tutkimuskysymykseen avaan esiopetuksen, alkuopetuksen ja siirtymävaiheen käsitteitä sekä lisään asiantuntijuuttani esiopetuksen ja alkuopetuksen toimintakulttuureista ja näiden välisistä eroista.

Aineisto koostuu noin 40:sta lähteestä, joista osa on kansainvälisiä. Suurin osa aineistostani on netistä löytyviä artikkeleita ja e-kirjoja. Tutkielmani on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin narratiivisena yleiskatsauksena, jossa tutkitaan tehtyjä tutkimuksia ja tiivistetään niitä sekä luodaan johdonmukainen ja ytimekäs yhteenveto.

Tutkielman myötä voidaan todeta, että siirtymävaiheessa toimivimpia tukemisen tapoja ovat kouluun ja opettajaan tutustuminen, osallistuminen siirtymävaiheen suunnitteluun ja toteuttamiseen, pysyvyys kaverisuhteissa, kouluvalmiutta edistävät tehtävät ja puhetapa, jolla valmistetaan kouluun. Lapsen tukemisessa keskeisessä roolissa ovat myös vanhemmat, joten opettajat voivat auttaa lasta myös neuvomalla vanhempaa yhteisissä tapaamisissa, jakamalla tukimateriaalia ja mahdollistamalla vanhempien osallistumisen ensimmäisen koulupäivän alkuun. Lisäksi toimiva yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä tukee lasta ja tiedon siirtymistä. Päätökset toimintakäytänteistä kirjataan paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Aineiston haussa on käytetty rajausta vuosien 2008–2021 lähteisiin, mutta käytin myös muutamaa toimivaa lähdettä 2000-luvun alkupuolelta. Vertailin kuitenkin näitä vanhempia lähteitä uudempien kanssa ja käytin niitä, joiden tieto oli vielä ajankohtaista ja olennaista. Tutkielman luotettavuutta rakensin käyttämällä aiheeseen sopivia hakusanoja ja vertaisarvioituja lähteitä. Hankin suomenkielisen aineiston lisäksi kansainvälistä aineistoa ja etsin samaa tietoa useammasta lähteestä. Työssäni esitän selkeästi, mistä lähteestä olen tiedon löytänyt. Tutkin siirtymässä lasta tukevia käytänteitä yleisellä tasolla, joten nämä tavat saattavat erota kuntien välillä suuresti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Röyttä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.