University of Oulu

Mielen teorian kuvaaminen Varhaiskasvatuksen perusteet 2018 -asiakirjassa

Saved in:
Author: Pentikäinen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108977
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pentikäinen, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Mielen teoria on käsite, jolla kuvataan tietoisuutta omista ja toisen ihmisen havainnoista, ajatuksista ja tunteista. Käsite on käytössä psykologiassa ja logopediassa. Tässä työssä mielen teoriaa tarkastellaan itseen ja toiseen kohdistuvana sekä tunteiden ja ajattelun tiedostamisena. Työn teoriataustassa tarkastellaan mielen teorian käsitettä ja sen kehittymistä lapsuudessa, ja todetaan myös mielen teoriaan liittyvän kielen merkitys. Mielen teoriaa verrataan kasvatustieteen käsitteisiin tunnetaidot ja sosiaaliset taidot.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella mielen teorian ilmenemistä varhaiskasvatuksessa, jota edustamaan on valittu varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjaava asiakirja, Varhaiskasvatuksen perusteet 2018. Se on suomalaisen varhaiskasvatuksen arvoja, toimintakulttuuria ja tavoitteita määrittelevä asiakirja. Tässä tutkimuksessa on tehty siihen teorialähtöinen sisällönanalyysi. Analyysiä varten on tiivistäen poimittu tunteisiin ja ajatteluun viittaavia ilmauksia ja verrattu niitä mielen teoriaan.

Tutkimuksen tuloksena on havainto, että mielen teoriaan suoraan tai epäsuorasti liitettäviä ilmauksia esiintyy varhaiskasvatuksen perusteissa runsaasti. Lisäksi kognitioita ja tunteita kuvataan ilman yhteyttä niiden tiedostamiseen. Analyysiluokkien ulkopuolisista havainnoista muodostui sosiaalisuuteen tai vuorovaikutukseen viittaavat ilmaukset ja yleiset ilmaukset, jotka liittyivät toiminnan tai tavoitteiden kuvaukseen. Tutkimusaineistosta nousi esille myös havainto, että tunteista puhutaan yleisellä tasolla tai mainiten ainoastaan positiivisia tunteita. Luotettavuuden tarkastelussa on huomioitu ilmausten tulkinnanvaraisuus.

Johtopäätöksenä työssä todetaan, että Varhaiskasvatuksen perusteet-asiakirja ohjaa mielen teorian tukemiseen, mutta että varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen ratkaisee, hyödynnetäänkö tilaisuudet. Pohdinnassa tuodaan esille tunteiden ja ajattelun monipuolisen käsittelyn tärkeyttä, jotta tunnetaidot ja vuorovaikutus kehittyvät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Pentikäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.