University of Oulu

Yhteisopettajuus koulun toimintakulttuurissa

Saved in:
Author: Kiiski, Hanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108978
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kiiski, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on yhteisopettajuus koulun toimintakulttuurissa. Tavoitteena on selvittää, mitä yhteisopettajuudella tarkoitetaan ja mitkä tekijät koulun toimintakulttuurissa edistävät tai estävät yhteisopettajuuden toteutumista. Tutkimus on toteutettu integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka perusteella olen luonut teoreettisen viitekehyksen yhteisopettajuudesta koulun toimintakulttuurissa. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisopettajuus, inkluusio ja toimintakulttuuri.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella yhteisopettajuus voidaan määritellä eri tavoin. Tässä tutkimuksessa yhteisopettajuus tarkoittaa kahden tai useamman opettajan välistä yhteistyötä, jonka puitteissa opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Yhteisopettajuuden käsitteeseen liittyy tiiviisti inkluusion käsite. Inkluusiolla tarkoitetaan kaikkien oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua opetukseen. Inklusiivisen kasvatuksen vaatimuksiin vastaaminen vaatii opetuksen järjestäjiä muuttamaan opetusmenetelmiä, ja tutkimustulosten mukaan yhteisopettajuus tarjoaa keinon järjestää opetus inkluusioperiaatetta tukevaksi. Kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, että inkluusioperiaatteesta huolimatta yhteisopettajuuden toteuttaminen on vähäistä.

Inklusiivinen kasvatus ja yhteisopettajuus vaikuttavat koulun toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella inklusiivinen kasvatus ja yhteisöllisyys ovat yhteisopettajuutta edistävän toimintakulttuurin ydintä. Lisäksi koulun johdolla ja rehtorilla on kirjallisuuskatsauksen perusteella erityinen merkitys yhteisopettajuuden edistämisessä ja sitä tukevan toimintakulttuurin muodostamisessa. Tutkimukset osoittivat, että yhteisopettajuutta edistävä toimintakulttuuri on ennen kaikkea yhteisöllinen toimintakulttuuri, joka perustuu erilaisten oppijoiden hyväksymiselle ja heidän yhdenvertaiselle oikeudelleen saada opetusta. Yhteisopettajuutta edistävä toimintakulttuuri on hyväksynyt inkluusioperiaatteen ja pyrkii järjestämään kouluyhteisön käytänteet inkluusiota tukeviksi. Tässä koulun johdolla ja rehtorilla on keskeinen rooli. Myös toimintakulttuurissa olevat perusoletukset ja arvot tulee tiedostaa, sillä nämä ilmenevät kouluyhteisön käytänteissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanne Kiiski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.