University of Oulu

Epätyypillisten asumusten anti asuntosuunnitteluun : pakettiauto-, koulubussi- ja purjevenekoti mikroasumisen tarkastelun lähtökohtina

Saved in:
Author: Lindfelt, Nita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109159000
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Lindfelt, 2021
Publish Date: 2021-09-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä etsitään keinoja ja ratkaisuja tavanomaisten pienten asuntojen koetun laadun ja tilankäytön parantamiseen. Tutkimuskysymykset ovat a) minkälaisia tilankäytöllisiä keinoja epätavanomaisissa pienen tilan asumuksissa on käytetty hyvään asumiskokemukseen pyrkiessä, b) miten ne ilmenevät eri esimerkkikohteissa ja c) onko näiden epätavanomaisten pienen tilan asumusten tilankäytön keinojen avulla mahdollista löytää tapoja parantaa tavanomaisten pienten asuntojen tilankäyttöä ja sen kokemusta?

Aihetta lähestytään tarkastelemalla esimerkkikohteita epätavanomaisista, suomalaisen asunnon kriteerit alittavista, pienen tilan yksilöllisistä asumisratkaisuista, joita kutsun mikroasunnoiksi. Työn taustoitukseksi on tutustuttu Suomen asuntokantaan ja asuinoloihin yleensä, muunneltavuuden sekä monikäyttöisyyden käsitteisiin ja arkkitehtien suunnittelemiin mikroasuntokonsepteihin.

Tyyppiesimerkeiksi nimettyjen esimerkkikohteiden avulla käydään läpi erilaisia keinoja ja tapoja, joiden avulla valituissa epätyypillisissä ja neliöiltään rajatuissa kodeissa asuvat asuntokunnat ovat parantaneet asumiskokemustaan. Löydettyjä tilankäytön keinoja ja sen maksimoinnin tapoja verrataan kontrollitapaukseksi nimettyyn tavanomaiseen asuntoon. Lähtökohtana tutkimuskysymyksiin vastaamiseen on tarkastella mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä asumiskokemuksen synnyssä, ja mikä on asumisen osuus elämän kokonaiskuvassa tarkastelluissa epätyypillisissä asumuksissa. Työ koostuu otteeltaan laadullisesta tutkielmaosasta, jonka loppupäätelmissä havainnollistetaan tutkielmaosassa tehtyjä löydöksiä visuaalisilla konseptoinneilla.

Atypical dwellings in the development of housing design : vans, school buses and sailboats as a basis of studying micro-homes

Abstract

This master’s thesis aims to find methods and solutions to improve the perceived quality and use of space of conventional small homes. Research questions are a) what kind of spatial means have been used in unconventional small dwellings in the pursuit of a good housing experience, b) how do they manifest themselves in different example homes and c) are these ways of improving the use and experience of conventional small dwellings?

The topic is approached by looking at examples of unique unconventional small-space housing solutions that don’t meet the finnish criteria of accommodation. These will be referred as “micro housing”. For background, the Finnish housing stock and living conditions in general, the concepts of multi-purpose and versatility, and the micro-housing concepts designed by architects have been examined.

The various ways in which the inhabitants living in the selected atypical and small homes have improved their living experience will be reviewed with the help of the designated archetypes. The found means of using the space and maximizing its utility are compared to the selected conventional dwelling, designated as a control case. The starting point for answering the research questions is to look at what the most significant factors in the creation of the housing experience are and what is the proportion of housing in the overall experience of life in these atypical dwellings that were examined. The work consists of a qualitative written dissertation. In the final conclusions the findings made in the dissertation are illustrated with visual concepts.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nita Lindfelt, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.