University of Oulu

Opettajien käsityksiä formatiivisesta arvioinnista

Saved in:
Author: Korpi, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109179012
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Korpi, 2021
Publish Date: 2021-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Palomaa, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Formatiivinen arviointi on keskeinen osa oppimisen ja osaamisen arviointia. Oppimista edistävää ja ohjaavaa arviointia korostetaan nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa, koska sillä on nykyisen oppimiskäsityksen ja useiden tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus oppimiseen. Jokaisen opettajan täytyy perusopetuslain ja -asetuksen mukaan toteuttaa arviointia monipuolisesti ja riittävän usein. Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä formatiivisen arvioinnin strategioita ja lähestymistapoja perusasteen opettajat käyttävät ja mitä käsityksiä heillä on formatiivisesta arvioinnista.

Teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi formatiivista arviointia perusopetuksen näkökulmasta. Formatiivista arviointia tarkastellaan käsitteenä, viisi formatiivisen arvioinnin strategiaa ja yleisimpiä formatiivisen arvioinnin lähestymistapoja. Kyseessä on teoriaohjaavasti analysoitu laadullinen tutkimus. Tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysia ja sisällön erittelyä, eli kvantifointia. Aineisto kerättiin sähköisesti kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä ja monivalintakysymyksiä. Tutkimukseen osallistui 27 perusasteen opettajaa eri puolilta suomea.

Tutkimustuloksista selvisi, että opettajat toteuttivat arviointia monipuolisesti. Formatiivisen arvioinnin strategioista oppilaan sen hetkisen ymmärryksen osoittaminen ja oppimista edistävän palautteen antaminen olivat yleisimpiä. Lähes kaikkia formatiivisen arvioinnin strategioita pidettiin tärkeinä. Yleisimpiä toteuttamistapoja oli ohjaavan palautteen antaminen ja oppilaan havainnointi. Lähes kaikkia tutkimuksessa mainittuja arviointitapoja pidettiin tärkeinä. Vastaajat painottivat, että formatiivisen arvioinnin tarkoitus on olla monipuolista ja jatkuvaa.

Formatiivinen arviointi nähtiin tärkeänä osana opettajuutta, vaikka se koettiin haastavan opettajaa muutenkin kiireisen arjen keskellä. Arvioinnin strategioiden ja menetelmien käytön monipuolisuus ja useus riippuu paljon opettajan asenteista, käsityksistä ja kiinnostuksesta formatiivista arviointia kohtaan. Jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja oli sitä mieltä, että arviointia tulisi opettaa opettajakoulutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Korpi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.