University of Oulu

Minäpystyvyyden ja yhteisöllisen oppimisen yhteys emootioihin osana 6. luokan fysiikan opintoja

Saved in:
Author: Lyytikäinen, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109179017
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lyytikäinen, 2021
Publish Date: 2021-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Mänty, Kristiina
Reviewer: Järvenoja, Hanna
Ahola, Sara
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, millä tavoin oppilaan minäpystyvyysuskomukset ovat yhteydessä kokemuksiin yhteisöllisestä oppimisesta. Lisäksi tavoitteena oli saada selville, miten yhteisöllisen oppimisen eri osa-alueet ovat yhteydessä oppilaiden raportoimaan emotionaalisen valenssin vaihteluun ennen ja jälkeen ryhmätyöskentelyn. Oppilaiden minä-pystyvyyskäsityksiä ja emotionaalisia tulkintoja liittyen luonnontieteiden opiskeluun on merkityksellistä tutkia, sillä PISA-tutkimusten mukaisesti suomalaislasten luonnontieteellisen osaamisen taso on laskenut. Lisäksi minäpystyvyyden, emootioiden ja yhteisöllisen oppimisen roolia nykypäivän yksilön oppimisessa on merkityksellistä ymmärtää, sillä niiden on tutkimusten mukaisesti todettu olevan merkittävässä roolissa ihmisten oppimiselle ja toiminnalle läpi elämän.

Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 45 kuudesluokkalaista oppilasta. Tutkimus on osa suurempaa Suomen Akatemian rahoittamaa EmReg-hanketta, joka keskittyi lasten tunteiden säätelyyn luonnontieteissä. Aineisto on laadultaan kvantitatiivinen ja se koostui minäpystyvyyteen, yhteistyöhön ja emootioihin liittyvistä, Likert-asteikkoa hyödyntävistä kyselyistä.

Aineistoa käsiteltiin tilastotieteellisen analyysin keinoin, hyödyntäen Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin -menetelmää. Tulokset osoittivat oppilaan luonnontieteiden opiskeluun liittyvien minäpystyvyysuskomusten olevan positiivisesti yhteydessä edessä olevaan ryhmätyöskentelyyn ja siihen liittyvään yleiseen tunnetilaan. Tilannekohtaisen tunnetilan havaittiin olevan yhteydessä yleiseen motivaatioon opiskella fysiikkaa ja kemiaa, sekä fysiikan ja kemian tehtävien ja läksyjen tekemiseen liittyvään motivaatioon. Ryhmätyöskentelyn aikana oppilaan käsitykset ryhmän tehokkuudesta olivat yhteydessä jälkikäteen mitattuihin emotionaalisiin tulkintoihin koko ryhmätyöskentelystä.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että opettajan on tärkeä osata hahmottaa, mitkä asiat ovat eduksi oppilaiden luonnontieteen opiskelussa ja motivaation muodostumisessa. Motivaatiosta saatavat hyödyt ulottuvat parhaimmillaan pitkälle tulevaisuuteen — sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Lyytikäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.