University of Oulu

Liikunta lasten tunnetaitojen vahvistajana

Saved in:
Author: Seppälä, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109179022
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Seppälä, 2021
Publish Date: 2021-09-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee liikunnan ja tunnetaitojen yhteyttä sekä varhaiskasvatuksen ohjatun liikunnan keinoja toimia lapsen tunnetaitojen vahvistajana. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen ohjattu liikunta voi toimia lapsen tunnetaitojen vahvistajana.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuden valintaa ohjasivat varhaiskasvatuksen kontekstissa ilmenevät liikuntatuokiot sekä lasten tunnetaitojen tarkastelu. Aineistoina toimivataiheeseen liittyvä kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus sekätutkimusartikkelit. Kirjallisuutena on käytetty nykyaikaisia ja vertaisarviota lähteitä.

Tutkittaessa liikunnan ja tunnetaitojen yhteyttä todettiin liikunnan olevan lapselle luonteva tapa ilmaista tunteitaan. Tunteiden säätely ja itsetunto kehittyvät lapsen toimiessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tutkimustulokset osoittivat motoristen taitojen ja tunnetaitojen välisen yhteyden. Toisena tutkimusongelmana oli selvittää, miten liikunnallisilla keinoilla voidaan tukea lapsen tunnetaitoja varhaiskasvatuksessa. Aiheeseen liittyvien tutkimustulosten tarkastelussa ilmeni, että varhaiskasvattajalla on merkittävä rooli lasten liikuntakasvattajana ja positiivisten tunnetaitojen vahvistajana. Ympäristön, ilmapiirin ja palautteen merkitys nousivat myös tärkeiksi keinoiksi tukea lasten tunnetaitoja liikuntatuokioilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Seppälä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.