University of Oulu

Osa-aikaista erityisopetusta saavien yläkouluikäisten oppilaiden käsityksiä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta

Saved in:
Author: Rantahäli, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109179024
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rantahäli, 2021
Publish Date: 2021-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Mäkitalo, Kati
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä yläkouluikäisillä osa- aikaisen erityisopetuksen oppilailla oli saamastaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Kolmiportainen tuki haastaa koulun räätälöimään kullekin oppilaalle sopivimmat tukikeinot, mutta olennaista on kysyä tuen riittävyydestä ja laadusta myös itse oppilailta. Juuri siihen tämä tutkielmani pyrkii antamaan vastauksia.

Aineisto koostuu kuudesta teemahaastattelusta, jotka on tehty yläkouluikäisille 13–15- vuotiaille nuorille. Fenomenografisen metodin avulla suoritettu nelivaiheinen analyysi tuotti oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyen kolme kuvauskategoriaa: pedagoginen tuki luokassa ja luokan ulkopuolella sekä vertaisryhmän eli luokkatoverien tuki. Oppimista ja koulunkäyntiä tukevia ja hidastavia tekijöitä tarkastelen oppimisympäristöjaottelun näkökulmasta eli tutkin tuen saamiseen vaikuttavia tekijöitä pedagogisessa, fyysisessä ja psykososiaalisessa oppimisympäristössä.

Haastattelemani oppilaat saavat suurimman osan tuesta osa-aikaisessa erityisopetuksessa, jota enemmistö pitää heille sopivana tukena. Myös aineenopettajalla ja vertaisryhmällä on vaikutusta oppimiseen. Oppimista tukevat ryhmän koko ja ilmapiiri sekä opettajan pedagogiset taidot. Vuorovaikutussuhteet opettajiin ja toisiin oppilaisiin ovat myös oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Tunteilla ja motivaatiolla on oppimisprosessissa oma sijansa.

Loppupäätelmänä tutkimus antaa viitettä siitä, kuinka henkilökohtaista tuen järjestäminen on. Yhteisopettajuus voi toimia toiselle oppilaalle, kun toinen puolestaan oppii parhaiten erityisopettajan pienessä luokassa. Myös koulunkäynninohjaajan tuki luokassa voi olla riittävää tukea joillekin oppilaille. Oppilaat eivät erottele koulunkäynninohjaajan ja aineenopettajan tukea. Tuen järjestelyissä on syytä ottaa huomioon oppilaiden omat mielipiteet. Myös erityisopettajien ja aineenopettajien vastuuta kolmiportaisen tuen toteuttamisessa on pohdittava. Kolmiportainen tuki velvoittaa kaikki koulun aikuiset tuen tarjoamiseen. Tuen antaminen ei saa olla pääasiallisesti erityisopettajan harteilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Rantahäli, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.