University of Oulu

Maanteiden levennysosan ja nykyisen tien saumakohtien halkeamien muodostuminen

Saved in:
Author: Konttinen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 155
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109229039
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Konttinen, 2021
Publish Date: 2021-09-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Leviäkangas, Pekka
Pekkala, Veikko
Reviewer: Leviäkangas, Pekka
Pekkala, Veikko
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tien levennysosan ja nykyisen tien välisen saumahalkeaman muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vastata tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat tien levennysosan saumakohdan halkeamiseen? Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena sekä haastattelututkimuksena. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin tien leventämishankkeen eri osa-alueiden kannalta. Haastattelutulokset analysoitiin teemoittain. Tutkimustuloksia pyritään hyödyntämään suunniteltavaan tien levennyskohteeseen.

Teorian perusteella määritettiin tekijöiksi tierakenteen kuivatus, levennysosan luiskakaltevuus, levennysosan ja nykyisen tien välisen saumakohdan sijoittaminen, levennysosan ja nykyisen tien päällysteen limittäminen, levennysosan ja nykyisen tien epätasainen routiminen, levennysosan ja nykyisen tien epätasainen painuminen, levennysosan ja nykyisen tien epätasaiset kerrospaksuudet ja materiaalit sekä levennysosan jälkitiivistyminen.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta kaikkien edellä mainittujen tekijöiden vaikuttavan tien levennysten saumahalkeamien muodostumiseen, mutta yleispäteviä määrityksiä tekijöistä ei voida tällä aineistolla tehdä. Määritetyt tekijät ovat tyypillisimpiä, mutta eivät välttämättä edusta kaikkia mahdollisia tapauksia. Tapauskohtaisesti eri tekijöiden ja niiden muodostamien kombinaatioiden vaikutusten merkitys vaihtelee halkeamien muodostumiseen, minkä vuoksi ei voi yleisesti sanoa merkittävyysjärjestystä, vaan kaikki tekijät tulee ottaa tasapuolisesti huomioon jokaisessa kohteessa tien elinkaaren aikana eri toimenpiteiden yhteydessä. Haastattelututkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen tulosten perusteella maanteiden leventämisrakentaminen vaatii lisätutkimusta ja kehittämistä.

Formation of seam cracks between the road widening section and the existing road

Abstract

The aim of this master’s thesis was to research the factors causing crackings between the road widening and the existing road. The following research question is presented: what factors influence the formation of seam cracks? The research comprises literature research and semi-structured interview of designers, contractors, and construction managers. The research question was viewed from different aspects of the road widening project. The results were analyzed according to themes. The results will be utilized in the road widening project.

The factors based on literature are road structure drainage, slope of the widening, location of the joint between the widening and existing road, overlapping of the widening section and the existing road surface, uneven frost heave of the widening section and the existing road, uneven settlement of the widening section and the existing road, uneven layer thicknesses and materials of the widening section and the existing road, and post-compaction of the widening section.

The results of the research confirmed that all the above-mentioned factors influence the formation of seam cracks in road widenings. However, the widened roads are very variable, so generally valid specification of the factors cannot be made. The factors identified are the most typical but may not represent all possible cases. It is not possible to say the order of importance in general, but all factors should be considered equally at during the road life cycle. Based on the interview research results and the literature review, the road widening construction requires further research and development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Konttinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.