University of Oulu

Potilaiden kokemuksia aistihuoneen käytöstä aikuisten psykiatrisella osastolla : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Johansson, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109289066
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Johansson, 2021
Publish Date: 2021-09-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Psykiatrisessa hoidossa on viimevuosina otettu käyttöön menetelmiä, joilla pyritään lisäämään turvallisuutta ja vähentämään pakon käytön tarvetta hoidossa. Yksi tällainen menetelmä on aistihuone. Aistihuoneella tarkoitetaan multisensorista huonetta, joka sisältää aisteja stimuloivia elementtejä ja laitteita.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata potilaiden kokemuksia aistihuoneen käytöstä aikuispsykiatrian osastoilla. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tiedonhaku tehtiin systemaattisesti käyttämällä seuraavia tietokantoja: PubMed, CINAHL, Medic, Scopus sekä PsycArticles. Haku tuotti 659 artikkelia, joista laadunarvioinnin jälkeen hyväksyttiin kolme. Tutkimusaineisto (n=3) taulukoitiin, mutta sen lisäksi kolmen tutkimuksen tulokset analysoitiin sisällönanalyysilla. Näin meneteltiin, koska aineistoa oli vähän ja pelkkä tulosten taulukointi ei antaisi kattavaa käsitystä tutkittavasta ilmiöstä.

Tulosten mukaan aikuispsykiatrisen osaston potilaat kokivat aistihuoneen voimauttavana, selviytymistä tukevana, rentouttavana ja opettavaisena kokemuksena. Aistihuonetta käyttämällä potilaslähtöisyys, osallisuus ja yksilöllisyys toteutuvat. Lisäksi aistihuoneen käyttäminen voi toimia yhtenä keinona vähentää pakon käytön tarvetta psykiatrisella osastolla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi psykiatristen osastohoitoympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä potilaan hoidossa.

Patients experiences of using sensory room in the adult psychiatric ward : descriptive literature review

Abstract

Last years in psychiatric care, there has been introduced methods to increase safety and reduce coercion. Using the sensory room can be one new way to to reduce coercion. Sensory room is a multisensory room that contains elements and devices that stimulate the senses.

The purpose of this study was to describe patients experiences of sensory room in the adult psychiatric wards. This study is descriptive literature review, and information retrieval was systematically searched from following databases: PubMed, CINAHL, Medic, Scopus and PsycArticles. The search produced 659 articles, and after the quality assessment, there was three research. Research data (n = 3) was tabulated, but in addition research data was analyzed by using content analysis. This was done because there was small data and only tabulate the results would not give a comprehensive understanding of the research subject.

According to the results of this study, patients in the adult psychiatric ward experienced the sensory room as an empowering, supportive, relaxing, and educational experience. By using sensory room patient-orientation, inclusion and individuality come true. Additionally, using the sensory room can serve as one way of reducing coercion in the psychiatric ward. These research results can be utilized for example, in the design and development of psychiatric ward environments and in patient care.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Johansson, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.