University of Oulu

Varjojen arkkitehtuuri : varjot ilmiönä ja osana arkkitehtuuria

Saved in:
Author: Kourunen, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 67.4 MB)
Pages: 147
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110019072
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kourunen, 2021
Publish Date: 2021-10-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Henrika
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Pihlajaniemi, Henrika
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö ”Varjojen Arkkitehtuuri” on kirjallinen tutkielma, joka pohjautuu kirjallisuudesta saatuun tietoon sekä tekijän omiin ajatuksiin ja kokemuksiin. Tutkielmaa sävyttävät erinäiset kaunokirjalliset otteet, valokuvat ja kaaviot.

Diplomityön aiheena ovat varjot. Työn ensimmäisessä luvussa tarkastellaan varjoja fysiikan ilmiönä vastaamalla kysymyksiin: ”Mitä varjot ovat?”, ”Kuinka ne syntyvät?” ja ”Miten ne ilmenevät ympäristössämme?”. Toisessa luvussa aihetta lähestytään ihmisten aisti- ja kokemusmaailman kautta: ”Miten tulemme varjoista tietoisiksi? ja ”Mitä ne meille merkitsevät?”. Kolmas luku kulminoituu varjojen tarkasteluun osana arkkitehtuuria vastaten tutkielman pääkysymykseen: ”Mikä on varjojen rooli arkkitehtuurissa? ”. Tutkielman tavoitteena onkin tarjota mahdollisimman kattavasti tietoa varjoista arkkitehtuurin näkökulmasta.

Varjot ovat arkinen valon tuottama ilmiö, mihin emme kiinnitä paljoakaan huomiota. Niillä on kuitenkin tärkeä tehtävä ihmisten kolmiulotteisen havaintomaailman luonnissa. Varjoille on annettu myös lukuisia merkityksiä ja ne kuuluvat etenkin japanilaisen estetiikan kulmakiviin. Arkkitehtuurissa varjot ovat osa niin piirustuksia kuin rakennettua ympäristöäkin. Niiden tärkeyttä ovat painottaneet monet taidokkaasta valonkäytöstä tunnetut arkkitehdit kuten Louis Kahn ja Tadao Ando. Maailmalta löytyy myös useita varjoista rikkaita arkkitehtuurin kohteita, joista esimerkkinä mainittakoon Louvre Abu Dhabi ja Sunny Hills.

Nykypäivänä pinnalla oleva aineettomuus sekä ongelmallinen valosaaste tekevät tutkielmasta ajankohtaisen. Länsimainen valon ihannointi sekä halu täyttää koko maailma sen kirkkaudella ja kauneudella on johtamassa varjojen maailman menettämiseen. Mutta miksi haluaisimme luopua jostain niin arvokkaasta ilmiöstä, kuin varjoista? Varjot ovat arkkitehtonisia.

Architecture of shadows : shadows as a phenomenon and part of the architecture

Abstract

The Master’s thesis “Architecture of Shadows” is a written dissertation based on knowledge gained from the literature as well as from the author’s own thoughts and experiences. The dissertation is toned by various fictional excerpts, photographs and diagrams.

The topic of the thesis is shadows. The first chapter of the work examines shadows as a phenomenon of physics by answering the questions: “What are shadows?”, “How do they arise?” and “How do they manifest in our environment?”. The second chapter approaches the subject through the world of human senses and experience: “How do we become aware of the shadows? and “What do they mean to us?”. The third chapter culminates in the examination of shadows as part of architecture, answering the main question of the dissertation: “What is the role of shadows in architecture?”. The aim of the dissertation is to provide as comprehensive information on shadows as possible from an architectural perspective.

Shadows are an everyday phenomenon produced by light, to which we do not pay much attention. However, they play an important role in creating a three-dimensional world of human perception. Shadows have also been given numerous meanings and are among the cornerstones of Japanese aesthetics in particular. In architecture, shadows are part of both the drawings and the built environment. Their importance has been emphasized by many architects known for their skilful use of light, such as Louis Kahn and Tadao Ando. There are also several shadow-rich architectural sites in the world, such as the Louvre Abu Dhabi and the Sunny Hills.

Today, the intangibility on the surface and the problematic light pollution make the dissertation topical. The glorification of Western light, as well as the desire to fill the whole world with its brightness and beauty, is leading to the loss of the world of shadows. But why would we want to give up something as valuable phenomenon as shadows? The shadows are architectural.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Kourunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.