University of Oulu

Taidemuseo Porvooseen

Saved in:
Author: Falck, Patricia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 49.8 MB)
Pages: 222
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110019077
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Falck, 2021
Publish Date: 2021-10-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteisen diplomityöni aiheena on Taidemuseo Porvoon joen länsirannalle. Työn tavoitteena on löytää uudelle museolle sijainti Länsirannalta ja luoda valitulle tontille viitesuunnitelma uudesta museorakennuksesta. Diplomityö on toteutettu toimeksiantona Porvoon kaupungille ja se toimii kaavoituksen taustatekijänä. Porvoon kaupungin toiveissa on saada uusi taidemuseo Porvooseen vuonna 2025.

Länsirannan alue on kaavassa osoitettu monipoliseen kulttuuri-, liike-, virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Alue kuuluu Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon ja Länsirannan taideohjelman alueeseen.

Rakennus on uudenlainen ihmisen ja ympäristön vuoropuhelua synnyttävä näyttelykeskus, joka perustuu klassisen- ja nykytaiteen, kansallisen kaupunkipuiston kulttuuriympäristöjen, aineettoman kulttuuriperinnön sekä luonnon — erityisesti joki- ja meriluonnon — vuoropuheluun. Pääpaino museossa on taidenäyttelyissä. Museo luo uudenlaista sykettä, joka vaikuttaa ihmisten mielikuviin Porvoosta kansallisesti sekä kansainvälisesti. Rakennus parantaa alueen toiminnallisuutta, aktivoi ympäristöä ja toimii alueen uutena maamerkkinä sekä lähtöporttina saaristoon.

Diplomityöni koostuu viidestä osasta: Johdanto, Sijainti, Tontin valinta, Prosessi ja Suunnitelma. Sijaintiosio käsittelee suunnittelutehtävän sijaintia ja taustoja. Tontin valinta osio käsittelee Porvoon kaupungin osoittamaa kahta tonttivaihtoehtoa. Prosessi osio koostuu lähtötietojen analyysistä ja konseptivaihtoehdoista. Suunnitelma osio esittelee suunnitteluratkaisun, jossa aiemmat havainnot kytkeytyvät paikkaan sopivaksi ja alueen historiaa kunnioittavaksi museorakennukseksi.

Diplomityöni ohjaajana Oulun yliopiston puolesta on toiminut Matti Sanaksenaho. Porvoon kaupungin puolesta yhteyshenkilöinä ovat toimineet kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren sekä kaupunginarkkitehti Markku Partanen.

Art museum in the City of Porvoo

Abstract

The subject of my plan-focused diploma thesis is the design of a new Art Museum on the West side of the Porvoo river. The aim of the work is to find a location for the new museum on the West side of the Porvoo river and to create a reference plan for the selected site for the new museum building. The thesis was commissioned by the City of Porvoo and serves as a background factor for the town planning of Porvoo. The City of Porvoo aims to have a new art museum in Porvoo in 2025.

The West side river area is assigned in the town planning to a diverse range of cultural, business, recreational and leisure uses. The area belongs to the Porvoo National City Park and the West side river area’s Art Program Area.

The building is a new kind of exhibition center that creates a dialogue between man and the environment, which is based on a dialogue between classical and contemporary art, the cultural environments of the national urban park, the intangible cultural heritage and nature, especially river and marine nature. The main emphasis in the museum is on art exhibitions. The museum creates a new kind of heartbeat that affects people’s perceptions of Porvoo nationally and internationally. The building will improve the area’s functionality, activate the environment and serve as the area’s new landmark and gateway to the archipelago.

My diploma thesis consists of five parts: Introduction, Location, Site Selection, Process and Plan. The location section deals with the location and background of the design task. The site selection section deals with the two site options indicated by the City of Porvoo. The process section consists of input data analysis and concept options. The plan section presents a design solution in which previous findings are combined into a museum building that is appropriate to the location and respects the history of the city.

Matti Sanaksenaho has acted as the supervisor of my diploma thesis on behalf of the University of Oulu. Dan Mollgren, City Planning Manager, and Markku Partanen, City Architect, have acted as collaborators on behalf of the City of Porvoo.

see all

Subjects:
Copyright information: © Patricia Falck, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.