University of Oulu

Positiivisen pedagogiikan mahdollisuudet lisätä positiivista vuorovaikutusta päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välisessä yhteistyössä

Saved in:
Author: Sinko, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110019079
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sinko, 2021
Publish Date: 2021-10-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Päiväkoti on usealle perheelle paikka, jossa käydään joka arkipäivä, jossa voi tavata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja jossa asiantunteva henkilökunta jakaa kasvatusvastuun vanhempien kanssa. Tällä hetkellä kasvatuksen ja opetuksen kentällä puhutaan paljon positiivisesta pedagogiikasta ja se näkyy myös valtakunnallisissa varhaiskasvatustyötä ohjaavissa asiakirjoissa. Tämän kandidaatin työn tavoitteena on selvittää, mitä positiivinen pedagogiikka tarkoittaa käytännössä päiväkodissa ja voidaanko sen avulla vaikuttaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työni kattaa varhaiskasvatusikäisten päiväkodissa käyvien lasten perheet sekä esiopetusikäisten perheet, mikäli lapsen esiopetus järjestetään päiväkodissa.

Työni lähtökohtana on positiivisen psykologian teoriaan pohjautuva positiivinen pedagogiikka sekä varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset ohjeistukset. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta. Lähteinä käytin suomen ja englannin kielistä tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja varhaiskasvatuslakia.

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että yhteistyö alkaa jo jopa ennen lapsen päiväkotiin tulemista. Vanhempien on tärkeä saada heti yhteistyön alussa tunne, että heitä kuunnellaan ja juuri heidän ja heidän lapsensa tunteet ja mielipiteet ovat tärkeitä. Positiivisen vuorovaikutuksen ja sujuvan yhteistyön ytimessä on molemminpuolinen luottamus vanhempien ja henkilökunnan välillä. Tätä tukee henkilökunnan aidosti välittävä ja positiivinen suhde ryhmän lapsiin, jota positiivisen pedagogiikan käyttö rakentaa ja vahvistaa. Positiivinen pedagogiikka vallitsevana työskentelytapana läpäisee henkilökunnan ja lasten välisten suhteiden lisäksi myös henkilökunnan ja vanhempien suhteet lisäten positiivista vuorovaikutusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Sinko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.