University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden määritelmiä seksuaalikasvatuksesta ja omista valmiuksistaan toteuttaa seksuaalikasvatusta alakoulussa

Saved in:
Author: Pauanne, Anna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110059084
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Pauanne, 2021
Publish Date: 2021-10-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Alakoulun seksuaalikasvatus ja sen puutteellisuus ovat olleet viime aikoina esillä mediakeskustelussa. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajaopiskelijat määrittelevät alakoulun seksuaalikasvatuksen. Toisena tavoitteena on selvittää, miten he määrittelevät omat valmiutensa toteuttaa seksuaalikasvatusta alakoulussa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat kokevat omat valmiutensa toteuttaa seksuaalikasvatusta alakoulussa? 2. Miten Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat määrittelevät alakoulun seksuaalikasvatuksen? Toteutin tutkielmani laadullisena kyselytutkimuksena ja keräsin aineistoni jakamalla kyselylomakkeeni sähköisesti kaikille sen hetkisille Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoille toukokuussa 2021.

Seksuaalikasvatus on laaja käsite, johon kuuluu paitsi ihmisen lisääntymiseen ja kehitykseen kuuluvat asiat, myös esimerkiksi tunne- ja turvataitojen käsittely. Tässä tutkimuksessa halusin selvittää luokanopettajaopiskelijoiden omia määritelmiä seksuaalikasvatukselle. Halusin selvittää myös, kokevatko he tunne- ja turvataitokasvatuksen kuuluvan osaksi seksuaalikasvatusta. Vastauksista nousi esiin kuusi eri pääteemaa seksuaalikasvatukselle, jotka olivat: ihmisen biologia, turvataidot, tunnetaidot, sosiaaliset taidot, identiteetti ja puutteet. Tuloksista ilmeni, että vaikka yhteen koottuna vastauksista sai hyvän yleiskuvan siitä, mitä alakoulun seksuaalikasvatus pitää sisällään, ei yksittäisistä vastauksista saanut kattavaa kuvaa seksuaalikasvatuksesta. Luokanopettajaopiskelijoiden tiedot seksuaalikasvatuksesta olivat siis puutteellisia. Vastaajat myös kertoivat kaipaavansa lisää koulutusta aiheesta ja vain alle kolmasosa vastaajista koki, että heillä olisi tarvittavat valmiudet toteuttaa seksuaalikasvatusta ala-koulussa. Vastaajat toivat ilmi myös sen, mitä he kokevat alakoulun seksuaalikasvatuksessa haasteelliseksi ja mitä he kaipaisivat luokanopettajakoulutukselta lisää kehittääkseen omia valmiuksiaan. Tutkielma vahvistaa omalta osaltaan aiemmissa tutkimuksissa todettua puutetta alakoulun seksuaalikasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maria Pauanne, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.