University of Oulu

Yritysvastuun ja yritysvastuuraportin varmentamisen vaikutus yrityksen kannattavuuteen

Saved in:
Author: Salmela, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110069094
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Salmela, 2021
Publish Date: 2021-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Henry
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Jarva, Henry
Description:

Tiivistelmä

Vastuullisuuden merkitys yritystoiminnassa on jo pitkään ollut kasvussa. Vaikka yrityksen vastuullisuus voi perustua moniin eri tekijöihin, on kannattavuus yrityksen toiminnan perusedellytys, johon myös sen tekemien päätösten pitäisi perustua. Tämän vuoksi yrityksen vastuullisuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden välinen yhteys, mikä on jo monissa tutkimuksissa todettu, olisi tärkeä motivaattori vastuullisuuden kehittämiselle ja lisäämiselle yhteiskunnassa. Yrityksen tarjoama vastuullisuusinformaatio perustuu suuressa määrin sen laatimiin yritysvastuuraportteihin, joihin vastuullisuudesta kiinnostunut sijoittaja voi perehtyä usein yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä. Näiden raporttien sisältöön ja laajuuteen liittyvä regulaatio on kuitenkin häilyvää, minkä vuoksi yritys voi myös vahvistaa tarjoamansa informaation luotettavuutta varmentamalla raportin kolmannella osapuolella. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yrityksen vastuullisuuden ja kannattavuuden välistä yhteyttä, sekä vastuullisuusraportin varmennuksen vaikutusta siihen.

Tutkimuksen empiirisen osuuden menetelmänä käytetään pienimmän neliösumman regressioanalyysiä, minkä avulla pyritään selvittämään määritettyjen muuttujien yhteys. Tutkimuksessa käytetyt mallit ovat määritetty aiempien tutkimusten ja esitellyn viitekehyksen perusteella. Tutkimuksen aineistona käytettiin yritysten tilinpäätös- ja vastuullisuusinformaatiota vuosilta 2016–2018.

Tutkimuksen tuloksien perusteella vastuullisuuden ja kannattavuuden välillä ei havaittu merkittävää tilastollista yhteyttä. Myöskään vastuullisuusraportin varmentamisella ei tutkimuksen mukaan ollut merkittävää yhteyttä näihin muuttujiin. Vaikka myös osa aiemmista tutkimuksista on löytänyt negatiivisen tai ei-merkitsevän yhteyden vastuullisuuden sekä kannattavuuden välillä, on suurin osa aiemmista tutkimuksista löytänyt positiivisen yhteyden, minkä kanssa tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa. Vastuullisuusraportin varmennuksen vaikutuksista ei ollut paljoa aiempaa tutkimustietoa saatavilla, mutta tämän tutkimuksen heikon tilastollisen merkittävyyden vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Salmela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.