University of Oulu

”Ehkä et ymmärtänyt tai tiennyt kuinka voisit auttaa tai olla tukena. Ehkä Sinä halusit olla läsnä, mutta et tiennyt kuinka.” : sateenkaarinuorten peruskoulukokemukset opettajille kirjoitetuissa avoimissa kirjeissä

Saved in:
Author: Holappa, Ellinoora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110089111
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Holappa, 2021
Publish Date: 2021-10-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Louhela, Helena
Puutio, Eveliina
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ja vähemmistöryhmien oikeudet ovat teemoja, jotka puhuttavat ihmisiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Seksuaali- ja sukupuolitietoinen opetus on tullut osaksi myös peruskoulun tavoitteita, ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus tunnustetaan myös opetussuunnitelmassa. Silti viime vuosien kouluterveyskyselyiden tulokset kertovat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret voivat koulussa keskimäärin huonommin kuin ikätoverinsa. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta sekä sateenkaarinuoria käsitteleviä aiempia tutkimuksia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten ja nuorten aikuisten peruskoulukokemuksia narratiivien temaattisen analyysin avulla. Aineisto koostuu yhdestätoista kirjeen muotoon kirjoitetusta kirjoitelmasta, jotka on kerätty sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kirjoittajat ovat iältään 15–30-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka kuuluvat seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Kuvitteellisten kirjeiden vastaanottajina ovat kirjoittajien peruskouluaikaiset opettajat. Tutkimustulokset on jaettu neljään pääteemaan. Tulosten mukaan sateenkaarinuoret kokevat peruskoulun pitävän sisällään useita heteronormatiivisia toimintatapoja, jotka asettavat vähemmistönuoret eriarvoiseen asemaan. Nuorten mukaan moninaisuutta käsitellään koulun opetuksessa liian vähän, ja opettajilla ei ole riittäviä taitoja moninaisuuden kohtaamiseen. Sateenkaarinuoret kohtaavat koulussa kiusaamista ja syrjintää, johon ei puututa riittävästi. Opettajakokemukset ovat moninaisia, ja kirjeissä opettajat saavat sekä positiivisia että negatiivisia kuvauksia. Koulun ilmapiirillä ja syrjityksi tulemisen pelolla näyttää olevan vaikutusta siihen, miten avoimesti nuoret kertovat identiteetistään kouluympäristössä. Koulukokemukset vaikuttavat nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja identiteetin etsimiseen peruskouluvuosina. Sateenkaarinuorten koulukokemusten tutkimiselle on tarvetta myös jatkossa, esimerkiksi sateenkaarinuorten ja opettajien välisiä suhteita tutkimalla olisi mahdollista saada uutta tietoa.

Abstract

Minority rights and diversity of sexuality and gender are themes that appeal people more than ever before. Sexual and gender-conscious teaching has also become part of primary school goals. The curriculum also recognizes gender and sexual diversity. Nevertheless, the results of recent school health surveys show that children and young people belonging to sexual and gender minorities perform on average worse in school than other students. The theoretical framework consists of a diversity of gender and sexuality and previous studies on rainbow youth.

The aim of this study was to examine the primary school experiences of young people and young adults belonging to sexual and gender minorities through the thematic analysis of narratives. The material consists of 11 written in the form of a letter, collected using social media channels. The authors are young people and young adults between the ages of 15 and 30. All authors belong to a sexual and/or gender minority. The letters are written to the writers’ primary school teachers.

The results of the research are divided into four main themes. According to the results, rainbow youth feel that comprehensive school contains several heteronormative practices that place minority youth in an unequal position. According to young people, diversity is under-addressed in school education, and teachers do not have sufficient skills to meet diversity. Rainbow youths face bullying and discrimination at school that is not adequately addressed. Teacher experiences are diverse, and in letters teachers receive both positive and negative descriptions. The atmosphere in school and the fear of being discriminated against seem to have an impact on how openly young people talk about their identity in the school environment. School experiences affect young people’s mental well-being and the search for identity during primary school years. There is still a need to study the school experiences of rainbow youth in the future, for example by studying the relationship between rainbow youth and teachers, it would be possible to obtain important new information.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ellinoora Holappa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.