University of Oulu

Opetukseen integroitu fyysinen aktiivisuus yläkoulun reaaliaineiden opetuksessa

Saved in:
Author: Manninen, Okko1; Myllylä, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110129127
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Manninen; E. Myllylä, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan vain kolmannes suomalaisista kouluikäisistä lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Erityisesti yläkouluun siirryttäessä nuorten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrä laskee ja esimerkiksi joka viides 15-vuotias liikkuu vähän. Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia fyysistä aktiivisuutta lisääviä työtapoja yläkoulujen reaaliaineiden opettajat käyttävät opetuksessaan. Lisäksi kuvataan, millaisia kokemuksia reaaliaineiden opettajilla on fyysisesti aktiivisten työtapojen käytöstä.

Tutkielmassa käsitellään yläkoulun reaaliaineiden ainedidaktiikkaa, fyysistä aktiivisuutta ja esitellään erilaisia työtapoja lisätä oppilaiden oppituntien aikaista liikettä. Tässä tutkielmassa esiteltävät fyysisesti aktiiviset työtavat jaetaan opetukseen integroituihin ja istumista tauottaviin työtapoihin. Katsaus aihetta käsiteltäviin jo tehtyihin tutkimuksiin osoittaa, että liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin.

Tutkimusaineisto kerättiin Oulun ja sen ympäryskuntien yläkouluissa opettavilta reaaliaineiden opettajilta (n=7). Aineistonkeruu tapahtui opettajien täydennyskoulutustapahtumassa marraskuussa 2019. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta aineistosta: 1) opettajien reaaliaineiden opetuksessa käytettyjen fyysistä aktiivisuutta sisältävien opetusmenetelmien esittelystä ja 2) opettajien pienryhmäkeskustelutallenteista. Aineistot analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet aineenopettajat käyttivät opetuksessaan fyysisesti aktiivisia työtapoja monipuolisesti ja he tiedostavat fyysisen aktiivisuuden hyödyt oppimiselle. Reaaliaineiden opetuksessa käytettyjä fyysisesti aktiivisia työtapoja olivat esimerkiksi draama, ulkoilu, työpistetyöskentely, taukojumpat ja erilaiset pelit ja leikit. Fyysisesti aktiivisten työtapojen käyttöön liittyi opettajien mukaan kuitenkin joitakin haasteita esimerkiksi ajankäyttöön ja rajallisiin resursseihin liittyen.

Tutkimus osoitti, että reaaliaineiden opetuksessa voidaan käyttää työtapoja, joissa liikunta on integroitu oppimiseen. Opettajien perus- ja täydennyskoulutus on yksi keino lisätä aineenopettajien osaamista hyödyntää fyysistä aktiivisuutta oppimisen tukena yläkoulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Okko Manninen; Eemeli Myllylä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.