University of Oulu

Moniammatillinen yhteistyö ja sen edistäminen päiväkotien sisäisissä kasvattajatiimeissä

Saved in:
Author: Paukkunen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110159140
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Paukkunen, 2021
Publish Date: 2021-10-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Moniammatillinen yhteistyö on jalkautunut eri organisaatioihin nopeiden työelämämuutosten sekä yhteiskunnallisten haasteiden moninaistuessa. Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on ratkaista eri asiantuntijuutta yhdistelemällä sellaisiakin ongelmia, joihin ihminen ei välttämättä pystyisi yksin. Varhaiskasvatusta toteutetaan moniammatillisissa toimintaympäristöissä, joissa moniammatillista yhteistyötä voidaan toteuttaa niin sisäisessä kuin ulkoisessa yhteistyössä. Sisäisellä moniammatillisella yhteistyöllä viitataan päiväkotien kasvattajatiimeihin, jotka muodostuvat eri koulutustaustaisista asiantuntijoista; varhaiskasvatuksen sosionomeista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista sekä varhaiskasvatuksen opettajista. Tässä tutkielmassani tarkastelen moniammatillista yhteistyötä sisäisen moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta ja etsin vastauksia siihen, miten moniammatillinen yhteistyö toteutuu päiväkotien sisäisten kasvattajatiimien keskuudessa Suomessa.

Moniammatillinen yhteistyö näyttäytyy alamme julkaisuissa ajankohtaisena ja puhuttelevana aiheena, jonka vuoksi kiinnostukseni heräsi tarkastella aihetta tutkielmani parissa tarkemmin. Moniammatillisen yhteistyön haasteet varhaiskasvatuksessa ovat tunnistettuja ja toisaalta niiden ratkaisujen löytäminen on näyttäytynyt vuosien saatossa myös haasteellisena. Tutkielmani toisena tavoitteena onkin selvittää, millä tavoin moniammatillisen yhteistyön toteutumista voidaan edistää. Olen valinnut tutkielmani tutkimusmenetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, jonka on todettu sopivan tutkimuksiin silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä halutaan luoda mahdollisimman laaja ja kattava kokonaiskuva.

Tutkielmani tulokset osoittavat moniammatillisen yhteistyön toteutuvan varsin vaihtelevasti päiväkotien sisäisissä kasvattajatiimeissä ja erityisesti ”kaikki tekevät kaikkea” -työnjaon malli näyttää juurtuneen hyvin vahvasti päiväkotien toimintakulttuureihin. Tämä osaltaan haastaa jokaisen tiimin jäsenen osaamisen kirkastamista sekä eri roolien selkiyttämistä, mikä moniammatillisen yhteistyön kannalta näyttäytyy kuitenkin ensisijaisen tärkeänä. Tutkielmani osoittaa moniammatillisen yhteistyön edistämisen vaativan kasvattajatiimiltä yhteistä sitoutumista ja tahtotilaa yhteistyön kehittämisestä, keskustelukäytänteiden rakentamista, vuorovaikutuksen kehittämistä sekä roolien selkiyttämistä. Myös esimiehen rooli moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä korostuu useasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Paukkunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.