University of Oulu

Päiväkodinjohtajan pedagoginen johtajuus työntekijöiden käsityksissä

Saved in:
Author: Mäki, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110199157
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mäki, 2021
Publish Date: 2021-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Parrila, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni sijoittuu varhaiskasvatuksen kontekstiin. Se avaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä päiväkodinjohtajan pedagogisesta johtajuudesta, ja siitä millaista pedagogista johtajuutta varhaiskasvatuksen työntekijät odottavat päiväkodinjohtajalta. Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaisena päiväkodinjohtajan pedagoginen johtajuus näyttäytyy varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksissä? Minkälaista pedagogista johtajuutta varhaiskasvatuksen työntekijät odottavat päiväkodinjohtajalta?

Suomalaisen varhaiskasvatuksen tutkimuksessa pedagogista johtajuutta on aiemmin tarkasteltu muun muassa varhaiskasvatuksen johtajien näkökulmasta ja jaetun pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Pedagoginen johtajuus ei ole selkeä käsite suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Meillä puhutaan pedagogisesta johtamisesta, pedagogiikan johtamisesta ja pedagogisesta johtajuudesta. Tässä tutkimuksessa olen määritellyt pedagogisen johtajuuden yläkäsitteeksi, joka pitää sisällään pedagogiikan johtamisen ja pedagogisen johtamisen.

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa hyödynnän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimukseni on osa Oulun kaupungilla käynnissä olevaa Osaava-hanketta. Tutkimusmateriaalini olen kerännyt sähköisesti Webropol- kyselynä. Tutkimukseeni on osallistunut varhaiskasvatuksen työntekijöitä viidestä eri päiväkodista Oulun kaupungin alueelta.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksissä päiväkodinjohtajan pedagoginen johtajuus näyttäytyy vastuunkantamisena. Työntekijät odottavat päiväkodinjohtajan ottavan tiedostetusti ja selkeästi vastuunkantajan- roolin toteuttaessaan pedagogista johtajuuttaan. Päiväkodinjohtajan pedagogisessa johtajuudessa vastuunkantaminen jakautuu työntekijöiden käsityksissä viidelle eri osa-alueelle, joita ovat: suunnannäyttäminen, tukeminen, työhyvinvoinnin ylläpitäminen, vuorovaikutuksellinen työnohjaus ja resurssien hallinta.

Tutkimuksen lopputuloksena voin todeta, että päiväkodinjohtajan pedagogista johtajuutta ei työyhteisöissä tunnisteta selkeästi. Pedagoginen johtajuus kaipaa käsitteenä avaamista. Työyhteisöissä tulisi olla selkeästi tiedossa jokaisella työntekijällä, missä asioissa ja millä tavoin päiväkodinjohtajan pedagoginen johtajuus toteutuu. Tämä luo pohjan sille, että varhaiskasvatuksen työntekijät voivat tiedostetusti ja suunnitelmallisesti toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Pedagogisen johtajuuden avaaminen työyhteisössä on ensimmäinen askel, jotta päiväkodinjohtajan on mahdollista vastata varhaiskasvatuksen työntekijöiden odotuksiin ja kantaa vastuunsa pedagogisesta johtajuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Mäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.