University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä matematiikan opetuksesta

Saved in:
Author: Järvenranta, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110199158
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Järvenranta, 2021
Publish Date: 2021-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia matematiikan opetuksesta varhaiskasvatuksessa sekä heidän käyttämiään erilaisia menetelmiä varhaiskasvatuksen matematiikan opetukseen liittyen. Tutkimukseni aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksen matematiikan opetuksen suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa sekä jatkotutkimuksia ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta suunniteltaessa. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty verkkokyselynä. Tutkimukseen vastasi 47 varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty feno-menografiaa. Vastauksia on tarkasteltu myös kvantitatiivisesti Excel -taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen, tulosten tarkastelukulmien laajentamiseksi.

Teoreettinen viitekehys rakentuu lasten matemaattisten taitojen varhaisesta kehityksestä ja varhaiskasvatuksen matemaattisten taitojen tukemisen ja opettamisen näkökulmista. Matemaattisten taitojen kehityksen tarkastelu lisää ymmärrystä matemaattisten taitojen tukemisen merkityksestä varhaiskasvatuksessa. Matemaattisten taitojen tukeminen edellyttää tietoa lasten varhaisten matemaattisten taitojen ja käsitteistön kehityksestä ja taitoa tunnistaa näiden ilmenemistä lasten leikissä ja toiminnassa.

Tutkimustulokseni osoittavat, että lasten matemaattisten taitojen kehityksen tukemiseen suhtaudutaan positiivisesti. Matemaattista taitotasoa havainnoidaan päiväkodin arjessa monipuolisesti. Seuranta muuttuu intensiivisemmäksi esiopetuksen aikana. Tutkimustulosten mukaan lasten huomio kiinnitetään matemaattisiin ilmiöihin useita kertoja päivässä ja myös lapset itse kiinnittävät monipuolisesti huomiota matemaattisiin ilmiöihin päivittäin. Matematiikan opetusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa monipuolisesti erilaisilla menetelmillä lasten ikätasoisesti. Opetuksen painopiste on erilaisten asioiden laskemisessa arjen tilanteissa kuten ruokailun tai pukeutumisen yhteydessä. Opetusta toteutetaan usein suunniteltuna toimintana erilaisilla pedagogisilla tuokioilla. Opetusta integroidaan myös muuhun toimintaan. Lisäksi oppimisympäristö pyritään rakentamaan matemaattisesti virikkeelliseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Järvenranta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.