University of Oulu

Rakennuspurkujätteen kierrättäminen Suomessa

Saved in:
Author: Vuorre, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112079239
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vuorre, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Purkujätettä syntyy suuri määrä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Purkujätteen kierrättämiseen liittyy haasteita johtuen haitta-aineista, purkamisen haastavuudesta ja näin ollen epäpuhtaista materiaaleista. Sekalainen purkujäte päätyy vielä nykyään suurimmaksi osaksi vain hyödynnettäväksi energiana polttamalla, sillä sekalaisen purkujätteen käyttömahdollisuudet ovat heikot. Rakennusten purkamisesta aiheutuvan jätteen kierrätys- ja hyötykäyttöastetta pyritään tehostamaan lainsäädännöllisin keinoin. Suomessa purkujätteen kierrättämistä ohjaavat lait ja säädökset niin Euroopan unionin kuin Suomen valtion tasolla.

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus ja sen tavoitteena on tutkia purkujätteeseen liittyvää lainsäädäntöä sekä purkujätteen nykytilaa kiertotalouden näkökulmasta. Työn tuloksena on saatu katsaus purkujätteen käsittelystä nykypäivänä Suomessa.

Työn ensimmäisessä osiossa esitellään purkujätettä yleisesti Suomessa. Ensimmäisessä osiossa esitellään purkujätteeseen liittyvää lainsäädäntöä Euroopan unionin sekä Suomen tasolla ja esitetään havainnollistavia jätteisiin liittyviä tilastoja vuodelta 2019. Ensimmäisessä osiossa keskitytään käsittelemään myös purkujätteen kierrättämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä kannusteita sekä kierrättämiseen liittyviä haasteita.

Työn toisessa osiossa esitellään purkutyötä kokonaisuutena. Työssä käydään läpi purkutyöhön liittyvää suunnittelua sekä purkutyöstä syntyviä erilaisia jätejakeita, niiden laatua sekä eri materiaalien kierrättämisen mahdollisuutta. Työn kolmannessa osassa esitetään case-tapauksena omakotitalon purkamiseen liittyvät säädökset, menetelmät sekä purkujätteen käsittely Oulun seudulla. Viimeisenä tässä kandidaatintyössä esitellään muutamia purkujätteen kiertotalouteen liittyviä innovaatioita Suomesta ja muualta maailmalta.

Yksi esiin nousevista havainnoista työssä on se, että Euroopan unionissa vuodelle 2020 asetettuihin kiertotalouden tavoitteisiin ei ole Suomessa päästy. Purkujätteen käsittelyssä ja kierrättämisessä on vielä paljon tehtävää, jotta saavutetaan purkujätteen tavoitellut kierrätysprosentit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Vuorre, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/