University of Oulu

Vankilan ja vankiterveydenhuollon välinen yhteistyö vankilanjohtajien kokemana

Saved in:
Author: Rokka, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112079243
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Rokka, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kanste, Outi Ilona
Reviewer: Laukka, Elina Maria
Hammarén, Mira Elisa
Description:

Tiivistelmä

Tausta: Erilaiset yhteistyön muodot ovat olleet viime vuosina runsaan tarkastelun kohteena johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa. Myös Rikosseuraamuslaitos (RISE) sekä Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) ovat ajankohtaisesti kiinnittäneet huomiota keskinäiseen yhteistyöhönsä vuonna 2016 toteutuneen organisaatiomuutoksen jälkeen.

Tarkoitus ja tavoitteet: Haastattelututkimuksen tarkoitus on kuvata suomalaisten vankilanjohtajien kokemuksia VTH:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sekä verkostojohtamista osana tätä yhteistyötä. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteistyön toteutumisesta kahden organisaation välillä, ja verkostojohtamisesta tämän yhteistyön osana.

Menetelmät: Tutkimuksen aineisto koostuu yhdeksästä vankilan johtajan tai apulaisjohtajan teemahaastattelusta. Aineiston analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa tuloksia tarkastellaan aikaisemman yhteistyötutkimuksen ja verkostojohtamisen tutkimuksen viitekehyksessä.

Tulokset: Vankilanjohtajien mukaan yhteistyö on säännöllistä ja rutiininomaista toimintaa VTH:n paikallisten toimijoiden kanssa, ja vuorovaikutus on heidän kanssaan toimivaa ja helppoa, ja sen toteutumiselle on olemassa rakenteet. Sen sijaan yhteistyö organisaation ylemmän tason toimijoiden kanssa koetaan jäävän ohueksi ja harvoin tapahtuvaksi. Haasteita yhteistyölle on tuonut henkilöstövaihdokset sekä verkostomaisen työskentelyn haasteet. Verkostomainen työskentely on tuttua ja arkipäiväistä vankilanjohtajien työssä myös laajemmin kuin pelkästään suhteessa Vankiterveydenhuollon yksikköön.

Johtopäätökset: Vankilan ja Vankiterveydenhuollon yksikön välinen yhteistyö on jatkuvaa ja laadultaan hyvää paikallisella tasolla, mutta harvatahtista ja etäistä mitä ylemmäs organisaatioissa edetään. Verkostojohtamisen taidot osana johtamistyötä ovat merkityksellisiä yhteistyön onnistumiseksi.

Cooperation between prison and prison health care as experienced by prison managers

Abstract

Background: In recent years, various forms of co-operation have been the subject of extensive research in the field of management and organizational research. Criminal Sanctions Agency (RISE) and Health Care Services of Prisoners (VTH) have recently paid attention to their cooperation along with the reorganization in 2016.

Aim and objectives: The purpose of this interview study is to describe the experiences of Finnish prison managers about co-operation with VTH, as well as network management as part of this co-operation. The aim is to produce new information about the implementation of cooperation between the two organizations, and about network management as part of the cooperation.

Methods: The material consists of nine thematic interviews with the prison manager or deputy manager. The material is analyzed by means of theory-based content analysis. The results are examined in the framework of a previous collaborative study and a network management study.

Results: According to prison managers, co-operation is a regular and routine activity with VTH’s local actors, and the interaction with them is functional and easy, and there are structures for its implementation. Instead, cooperation with the organization’s upper-level actors is perceived to be thin and infrequent. Challenges for co-operation have been brought about by staff changes and the challenges of networking. Networking is familiar and usual in the work of prison managers more broadly than just in relation to the VTH.

Conclusions: The cooperation between the prison and the VTH is continuous and of good quality at the local level but is rare and distant when reaching higher in organization. Network management skills as part of management work are important for successful collaboration.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maija Rokka, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/