University of Oulu

Taiteen merkitys fyysisessä oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Käkelä, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112089249
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Käkelä, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee taiteiden ja fyysisen oppimisympäristön välistä moniulotteista suhdetta. Aiheen valinnan taustalla vaikuttavat muun muassa tutkitun tiedon vähyys, ammatillinen näkökulma ja henkilökohtainen mielenkiinto taiteeseen ympäristössä.

Oppimisympäristön määrittelyssä oppimisympäristön käsite jaetaan osa-alueisiin, joista yleisimmin käytetään jakoa fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen, didaktiseen ja teknologiseen oppimisympäristöön. Oppimisympäristön ja kouluopetuksen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunakin aikana vallalla oleva oppimiskäsitys ja sen mukaan käytetyt pedagogiset mallit.

Taiteen yksiselitteinen määrittely on vaikea tehtävä. Taide voidaan määritellä laajasti avoimeksi inhimillisen elämän ilmiöksi, jolla on oma sosiaalinen ja institutionaalinen luonteensa. Tämän tutkielman kontekstissa taiteella tarkoitetaan tarkoituksellisesti tuotettua ja merkityksiä sisältävää esteettistä tuotosta. Se voi olla niin oppilaan omaa taidetta tai taiteilijan ympäristöön tarkoituksellisesti tekemää taidetta.

Taiteilla ja fyysisellä oppimisympäristöllä voidaan katsoa olevan moniulotteinen suhde, joka sisältää paljon erilaisia aspekteja. Tässä tutkielmassa taiteen ja fyysisen oppimisympäristön välinen suhde on jaettu viiteen toisiaan täydentävään ja osittain päällekkäiseen osa-alueeseen.

Taide on jo itsessään tietoa ja se sisältää näkökulman toimia oppimisen tukena esimerkiksi tarkkaavaisuuden suuntaamisen keinona ja osana kasvatusprosessia. Ympäristön tulkintaan liittyvät prosessit johtavat parhaimmillaan henkiseen kasvuun ja muutoksiin tiedostamisessa. Esteettisesti ja visuaalisesti miellyttävä oppimisympäristö edistää psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, sekä antaa lähtökohdat oppilaan esteettisen kokemisen kehitykselle. Oppimisympäristön suunnitteluun ja muokkaamiseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuksia tuoda opittuja asioita käytäntöön, sekä oppia valmiuksia tehdä omaa ympäristöä koskevia päätöksiä ja samalla saada osallisuuden ja demokratian kokemuksia. Taiteen kautta ihmiselle avautuu väylä luovuuteen, itseilmaisuun, tunne-elämän kehitykseen ja itseymmärrykseen, joiden kautta yksilö saa välineitä rakentaa sekä omaa identiteettiään että jäsennellä ympäröivää maailmaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Käkelä, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/