University of Oulu

Tietomallintaminen geotekniikan näkökulmasta

Saved in:
Author: Isometsä, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112089255
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Isometsä, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli hyödyntää olemassa olevaa kirjallisuutta ja koostaa katsaus infra- ja talonrakennushankkeiden geotekniseen tietomallinnukseen sekä eri hankkeiden tietomallinnusohjeistuksiin. Työn tärkeimpänä tavoitteena oli hahmottaa geoteknisen tietomallinnuksen nykytila sekä infra- että talonrakennushankkeiden näkökulmasta sekä pohtia geoteknisen tietomallinnuksen tulevaisuutta. Työssä pyrittiin selvittämään, miten infra- ja talonrakennushankkeiden tietomalliohjeet poikkeavat toisistaan ja kokoamaan yhteen tietomalliohjeiden tärkeimmät eroavaisuudet.

Tämä kandidaatintyö on kattava katsaus geoteknisen tietomallintamisen teoriaan, tarkoitukseen, sovelluksiin sekä mahdollisiin tuleviin muutoksiin. Kandidaatintyön tärkeimmät tulokset liittyvät infra- ja talonrakennushankkeiden tietomalliohjeiden välisten merkittävämpien eroavaisuuksien löytämiseen. Työssä selvisi, että merkittävimmät eroavaisuudet infra- ja talokohteiden välillä liittyvät käytettyyn tiedonsiirtoformaattiin sekä mallinnusgeometriaan. Yksinomaan talokohteissa geotekninen suunnittelu sen sijaan eroaa merkittävästi ylätason talosuunnittelusta käytetyn koordinaatiston ja mittayksiköiden osalta. Kaikki infra- ja talokohteiden väliset mallinnuseroavaisuudet koottiin taulukkoon työn liitteeksi.

Kandidaatintyötä voidaan hyödyntää esimerkiksi geoteknisen tietomallintamisen perimmäisen luonteen ja nykytilan ymmärtämiseen sekä tilanteissa, joissa eri hankkeiden ohjeistusten välisten eroavaisuuksien ymmärtäminen on oleellista. Työtä voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi infra- ja talonrakennushankkeiden tietomalliohjeistusten yhtenäistämistyössä.

Geotechnical BIM

Abstract

The purpose of this Bachelor’s thesis was to utilize existing literature and compile an overview of geotechnical BIM and BIM instructions for infrastructure and building construction projects. The main objective of the thesis was to outline the current state of geotechnical BIM from the perspective of both infrastructure and building construction projects and to consider the future of geotechnical BIM. The thesis sought to find out how BIM instructions for infrastructure and building construction projects differ from each other and to bring together the main differences between the instructions. The main differences between infrastructure and building construction projects are related to the used formats and geometry. In building construction projects geotechnical BIM differs from upper-level BIM in terms of the coordinate system and units. All the modelling-related differences between infrastructure and building construction projects were compiled into a table as an appendix to the thesis.

This Bachelor’s thesis is a comprehensive overview of the theory, purpose, applications and possible upcoming changes of geotechnical BIM. The main results of the thesis are related to recognizing the main differences between BIM instructions for infrastructure and building construction projects. This thesis can be utilized for example in order to understand the fundamental nature or the current state of geotechnical BIM and in situations, where it is essential to understand the differences between the BIM instructions for infrastructure and building construction projects. This Bachelor’s thesis could also be utilized for example in the unifying process of BIM instructions for infrastructure and building construction projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Isometsä, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/