University of Oulu

Kopioiminen ihmisen parinvalinnassa

Saved in:
Author: Nahkala, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112099265
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Nahkala, 2021
Publish Date: 2021-12-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Parinvalinta on tilanne, jossa yksilö valitsee kumppanin muiden joukosta tiettyjen mieltymysten perusteella. Parinvalinta ei kuitenkaan aina perustu itsenäiseen valintaan, sillä sosiaalinen ympäristö voi osaltaan vaikuttaa yksilön pariutumispäätöksiin, jolloin puhutaan epäitsenäisestä parinvalinnasta. Sosiaaliseen oppimiseen perustuva kopioiminen on yksi epäitsenäisen parinvalinnan muoto, jossa yksilöt kopioivat muiden mieltymyksiä ja valitsevat kumppaninsa saamansa sosiaalisen informaation avulla.

Kopioiminen on laaja ilmiö eläinkunnassa, ja sitä on tutkittu monilla eri lajeilla eri taksoneissa. Kopioimisen uskotaan kehittyneen sopeumaksi helpottamaan sopivan kumppanin löytämistä, ja se pienentää parinvalintaan liittyviä kustannuksia ja riskejä. Kopioimiseen vaikuttavat monet asiat, kuten tutkimuksen koeasetelma, taksonominen ryhmä, lisääntymisominaisuudet, ympäristötekijät sekä itse sosiaaliseen informaatioon liittyvät tekijät. Sukupuolta pidetään merkittävänä tekijänä, sillä naaraiden uskotaan valikoivuutensa myötä kopioivan koiraita todennäköisemmin.

Kopioimista on havaittu myös ihmisellä, ja tutkielmani tavoitteena onkin tarkastella kopioimista osana ihmisen parinvalintaa. Kopioimista on tutkittu erityisesti naisilla, sillä kuten muutenkin eläinkunnassa, naaraiden uskotaan hyötyvän kopioimisesta enemmän kuin koiraiden. Naiset kopioivat helpottaakseen sopivan kumppanin löytämistä, sillä muiden naisten tarjoamat sosiaaliset vihjeet tuottavat tärkeää tietoa miesten ei-fyysisistä ominaisuuksista. Naisten kopioimiseen vaikuttavat monet eri tekijät, joista yksi keskeisempiä on kopioimisen kohteena olevan naisen ulkonäkö: naiset kopioivat todennäköisemmin viehättäviä naisia.

Myös miesten on havaittu kopioivan, mutta tutkimustulokset eivät ole olleet yhtä yhdenmukaisia kuin naisten kohdalla. Miehet pystyvät arvioimaan naisen sopivuutta kumppaniksi pelkästään fyysisten ominaisuuksien perusteella paremmin kuin naiset, joten kopioimisen ei uskota olevan yhtä hyödyllistä miehille. Tällä hetkellä uskotaan, että miehetkin kopioivat, mutta eri tavalla kuin naiset. Ristiriitaiset tutkimustulokset miesten kopioimisesta voivat johtua muun muassa siitä, ettei miehiä ole tutkittu yhtä paljon. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että ihmiset kopioivat, mutta tarvitaan lisää tutkimusta, jotta tiedettäisiin enemmän ilmiön merkityksestä ihmisen parinvalinnassa. Kopioimisen tutkiminen ylipäätään eri eläinlajeilla on tärkeää, jotta saisimme entistä paremman kuvan siitä, mitä kopioiminen on.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Nahkala, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/