University of Oulu

Change and exchange in the home : meanings and motivations of home and sharing among Finnish Airbnb hosts

Saved in:
Author: Palomäki, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112109275
Language: English
Published: Oulu : R. Palomäki, 2021
Publish Date: 2021-12-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lakomäki, Sami
Norum, Roger
Reviewer: Lakomäki, Sami
Norum, Roger
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia, miten matkailullinen jakamistalous Airbnb-majoittamisen muodossa muokkaa majoittajien ”kodille” antamia merkityksiä, mikä motivoi majoittajia jakamaan ”kotinsa” vieraiden ihmisten kanssa, ja miten he suhtautuvat muutoksiin, joita kodin jakamisesta voi koitua. Lähestyn tätä tavoitetta kolmen tutkimuskysymyksen kautta: (1) mitä merkityksiä Airbnb-majoittajat antavat ”kodille”, (2) mitä syitä majoittajilla on Airbnb-majoitustoimintaan osallistumiseen ja (3) muuttaako majoittaminen jotenkin kotia tai sen merkityksiä, ja jos muuttaa, miten majoittajat suhtautuvat muutoksiin. Tutkimusmateriaali koostuu yhdeksästä teemahaastattelusta, joihin sisältyy listausta ja valokuvausta, osallistuvasta havainnoinnista neljässä Airbnb-kodissa ja kyselylomakkeesta. Teoreettinen viitekehys on yhdistelmä kognitiivista antropologiaa ja talousantropologiaa, ja keskeisiä käsitteitä ovat skeemateoria, päätöksenteko ja motiivit, jakaminen, muutos sekä kodin merkitykset. Analyysissä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa on piirteitä sekä aineistolähtöisestä että teorialähtöisestä analyysista. Tutkielman ydinhavainto on, että vaikka majoitustoiminta vaikuttaa kotiin ja sen merkityksiin ja jopa muuttaa niitä, majoitustoiminta ja kodin merkitykset eivät ole ristiriidassa keskenään vaan tukevat toisiaan, kunhan koti, majoitustoiminta ja muutokset ovat majoittajan hallinnassa. Koti määritellään tunnelman, aineellisten asioiden, ihmisten, toiminnan ja hallinnan kautta. Motiiveja majoitustoimintaan osallistumiseen ovat raha, ylimääräinen tila, harrastus, kokeilunhalu, erilaisten ihmisten tapaaminen, seura, majoituksen tarjoaminen sitä tarvitseville sekä vastavuoroisuus. Muutoksia kodissa, ja jossain määrin myös asukkaan käyttäytymisessä, perustellaan muutosten tilapäisyydellä, majoittujien ja majoittajien välisellä rahanvaihdolla ja Airbnb-vieraiden vertaamisella ”tavallisiin vieraisiin”. Tämä pro gradu -tutkielma tuo uusia oivalluksia akateemiseen tietoon kodista, jakamisesta ja vaihdosta kolmella tavalla. Ensimmäiseksi, se laajentaa tietämystä syistä osallistua Airbnb-majoitustoimintaan tarkastelemalla syvällisesti sosiaalisia motiiveita. Toiseksi, se täydentää tutkimusta kodin merkityksistä lisäämällä olemassa olevaan tutkimukseen Airbnb-majoittajien näkökulman. Viimeiseksi, se lisää muutoksen käsitteen Airbnb-kodin tutkimukseen; muutosta, jota majoitustoiminta tuo jokapäiväiseen elämään, fyysiseen kotiin ja jopa kodin merkityksiin, ei ole käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Palomäki, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/