University of Oulu

Methodology for evaluating layout configurations : material flow point of view

Saved in:
Author: Ruth, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112149308
Language: English
Published: Oulu : J. Ruth, 2021
Publish Date: 2021-12-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Reviewer: Majava, Jukka
Description:

Abstract

The key objective for this study is to create a methodology for evaluating facility layout configurations in the case company. Literature review of the study offers an understanding about different types of layout configurations, value creating and waste, and principles which help developing the value creation with layout design. In addition to the literature review, manufacturing operations of the case company is researched with semi-structured interviews and utilizing data from the information systems of the company.

Currently the case company does not have a methodology which utilizes data to support decision making for layout decisions. This study introduces how data created by digital twin about material flow of the case company’s assembly processes can be used for supporting layout decisions. As an outcome of the study a software requirement specification is created for the digital twin. Another outcome of the study is a proposition how the data about the material flow should be used.

Outcomes of the study can be utilized when using the digital twin for layout evaluation and also applying the possibilities of the digital twin wider to the organization. What comes to the key principles of the method, outcomes of the study can be applied widely in the situations where developing material flow is a significant factor. However, this kind of digital twin and data created by it can be utilized only in the case company.

Materiaalivirtaan perustuva layout : vaihtoehtojen arviointimenetelmä

Tiivistelmä

Työn keskeisimpänä tavoitteena on luoda kohdeyritykselle menetelmä tuotannon layoutvaihtoehtojen vertailemiseen. Menetelmän luomiseksi työssä muodostetaan kirjallisuuskatsauksen avulla käsitys erityyppisistä layout-vaihtoehdoista, arvon luomisesta ja hukasta sekä periaatteista, joita huomioimalla arvonluontia voidaan kehittää layoutin avulla. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työn kohteena olevan yrityksen tuotantoprosesseihin tutustutaan teemahaastattelujen sekä yrityksen järjestelmistä haetun datan avulla.

Tällä hetkellä kohdeyrityksellä ei ole käytössä menetelmää, jossa dataa pystyttäisiin käyttämään päätöksenteon tukena layoutia koskevissa päätöksissä. Tässä työssä esitellään, kuinka digitaalisen kaksosen tuottamaa dataa tehtaan kokoonpanoprosessien materiaalivirroista pystytään käyttämään päätöksenteon tukena. Työn tuloksena syntyy vaatimusmäärittely digitaaliselle kaksoselle sekä ehdotus, miten sitä tulisi tulevaisuudessa hyödyntää.

Työn tuloksia voidaan käyttää työn kanssa yhtäaikaisesti kehitetyn digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen layoutsuunnittelussa, sekä digitaalisen kaksosen luomien mahdollisuuksien laajentamiseen myös muihin käyttötarkoituksiin. Työn tuloksia pystyy menetelmän perusperiaatteiden osalta soveltamaan laajasti tilanteisiin, joissa materiaalivirtojen kehittämisellä on vaikutusta. Kohdeyritykseen kehitettyä digitaalista kaksosta ja sen tuottamaa dataa ei pystytä suoraan hyödyntämään kohdeyrityksen ulkopuolella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Ruth, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.